SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład VII - Kierunki zastosowania biotechnologii w biologii/Mikroflora w organizmie człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład VII - Kierunki zastosowania biotechnologii w biologii/Mikroflora w organizmie człowieka
Kod przedmiotu 13.4-WB-BiolT-W_7-W-S14_pNadGenVEPWI
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Lucyna Słomińska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z kierunkami zastosowania biotechnologii w biologii.

Wymagania wstępne

Podstawy biotechnologii, biologii, mikrobiologii.

Zakres tematyczny

Czynniki biotyczne – enzymy i drobnoustroje

Bioróżnorodność  upraw -  zalety i zagrożenia związane z uprawą roślin genetycznie modyfikowanych

Wykorzystanie biomasy roślin jako surowca do produkcji odnawialnych źródeł energii  i biopaliw

Biotechnologia sposobem uzyskiwania roślin o zmienionych cechach - metody transformacji genetycznej roślin, hodowla in vitro

Biotechnologia w ochronie roślin - biopestycydy

Kultury roślinne w bioreaktorach

Biotransformacje

Zastosowanie roślin w procesach usuwania i detoksykacji środowiska – procesy fitoremediacji

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin w formie pisemnej. Trwa 60 minut i obejmuje 10 pytań zamkniętych. Aby uzyskać  ocenę pozytywną wymagane są odpowiedzi na 6 pytań.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1.      Małolepszy J. Biotechnologia roślin. PWN. 2009

2.      Chmiel A. Biotechnologia. Podstawy mikrobiologiczne i biochemiczne. PWN. 1998.

3.      Błaszczyk K.M. Mikroorganizmy w ochronie środowiska. PWN. 2007.

Literatura uzupełniająca

1.    Viesturs U.E. Biotechnologia. Wyd. Naukowo-Techniczne. 1992.   

2.      Twardowski T. Korzyści, oczekiwania, dylematy biotechnologii. Edytor Poznań. 2001.

3.      Grzywacz R. Procesy i reaktory biochemiczne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej. 1993

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Dancewicz (ostatnia modyfikacja: 30-09-2016 10:13)