SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium 5 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium 5
Kod przedmiotu 13.1-WB-BiolT-SEM5-S-S14_pNadGenOXZGN
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów z pojęciem różnorodności biologicznej, ocenami jej wartości w różnych ekosystemach krajobrazu rolniczego i stosowanymi metodami badawczymi.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii i ekologii i ewolucjonizmu.

Zakres tematyczny

Rodzaje bioróżnorodności; ekosystemy krajobrazu rolniczego; rola ekotonów w krajobrazie rolniczym; charakterystyka fauny; rzadkie gatunki bezkręgowców; gatunki obce i inwazyjne; struktura krajobrazu; korytarze ekologiczne; metody badań różnorodności biologicznej.

Metody kształcenia

Wykład i dyskusje.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Prezentacja wybranych tematów.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

  1. Józef Banaszak, Henryk Wiśniewski. Podstawy ekologii.
  2. Ewa Symonides „Ochrona przyrody” Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, wyd. II. 2008.
  3. Roman Andrzejewski, Rajmund Wiśniewski (red.) „Problemy różnorodności biologicznej” (mat. z konferencji „Nauka na rzecz różnorodności biologicznej” ) Oficyna Wydawnicza IE PAN. 1995.
  4. Stanisław Bałazy, Andrzej Gmiąt (red.) „Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolno-środowiskowych”. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Brzesko 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Andrzej Richling, Jerzy Solon „Ekologia krajobrazu” Wydawnictwo Naukowe PWN. 1998.
  2. Głowaciński (red.) „Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce”. PWRiL. Warszawa 2002.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Dancewicz (ostatnia modyfikacja: 17-10-2016 11:51)