SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka 3 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka 3
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolT-P-Pra-S14_pNadGenU3M0C
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

rozwijanie umiejętności dydaktycznych, weryfikacja wiedzy teoretycznej w powiązaniu z działaniem praktycznym;

Wymagania wstępne

wiedza i umiejętności na poziomie absolwenta studiów II stopnia

Zakres tematyczny

rozpoznawanie uwarunkowań determinujących efektywność procesów kształcenia, pogłębianie praktycznej wiedzy dotyczącej metod pracy w szkole wyższej, poszerzanie obszaru wiedzy związanej z problematyką przyszłej działalności dydaktycznej

Metody kształcenia

ćwiczenia

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyki są zaliczane przez kierownika studiów doktoranckich w rozliczeniu rocznym na podstawie kart hospitacji zajęć dydaktycznych obowiązujących w Uniwersytecie Zielonogórskim. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

związana tematycznie z kursami, których dotyczy praktyka

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-09-2016 11:37)