SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do filozofii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do filozofii
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-WDF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Barbara Czardybon
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie słuchaczy z głównymi działami filozofii wraz z terminologią właściwą filozofii;
 • prezentacja naczelnych kwestii obrazujących specyfikę oraz wyjątkowość refleksji filozoficznej na tle innych dziedzin aktywności ludzkiej;
 • wskazanie istotnych obszarów problemowych w filozofii;
 • prezentacja myślenia racjonalnego jako źródła rozwoju nauki nowożytnej;
 • ukazanie aktualności refleksji filozoficznej

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • Próba określenia czym jest filozofia (przedmiot, metoda, cel refleksji filozoficznej). Specyfika myślenia filozoficznego. Filozofia a inne sfery świadomości ludzkiej i kultury: filozofia a mitologia, filozofia a religia, filozofia a sztuka, filozofia a nauka, filozofia a ideologia. Autonomia i uniwersalizm filozofii.
 • Charakterystyka głównych działów filozofii oraz ich wzajemne relacje. Znaczenie logiki i nauk formalnych dla filozofii. Podstawowe pojęcia filozoficzne: byt, poznanie, prawda, cnota etc.

 • Chronologia i różne „oblicza” filozofii. Główne tendencje i wzorce myślenia zachodnioeuropejskiego – tzw. paradygmaty uprawiania filozofii.

 • Istota i znaczenie krytycyzmu w filozofii.

 • Naczelne spory filozoficzne:

  1. spory ontologiczne (idealizm vs. materializm, monizm vs. dualizm vs. pluralizm, idealizm subiektywny vs. realizm);

  2. spory epistemologiczne (racjonalizm vs. empiryzm, spór o naturę prawdy);

  3. spory etyczne (absolutyzm vs. relatywizm, etyka eudajmonistyczna a etyka deontologiczna).

Metody kształcenia

analiza tekstów z dyskusją; prowadząca integruje zagadnienia cząstkowe opracowane przez grupę w jedną całość

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach oraz w dyskusjach

Literatura podstawowa

 • Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii. Teoria poznania, metafizyka, Kęty 2004, wyd. 4 popr.
 • Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1987.
 • Hadot P., Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 1992.
 • Stępień A. B., Wstęp do filozofii, Lublin 1989 (wybrane fragmenty).

Literatura uzupełniająca

 • Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, (red.) Z. Cackowski, J. Kmita, Wrocław 1987.
 • Filozofia. Podstawowe pytania, (red.) E. Martens, H. Schnädelbach, tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 1995.
 • Kamiński S., Jak filozofować?, Lublin 1989.
 • Leksykon filozofii klasycznej, (red.) J. Herbut, Lublin 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Barbara Czardybon (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 14:34)