SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wiedza o instytucjach europejskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wiedza o instytucjach europejskich
Kod przedmiotu 14.6-WH-FGP-WIE-Ć-S14_pNadGenQ5WFQ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Podstawowym celem przedmiotu Wiedza o instytucjach europejskich jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania systemu politycznego w Unii Europejskiej, jej symbolami, celami, instytucjami i ich zadaniami oraz gwarantowanymi swobodami.  Ponadto szczególnemu podkreśleniu poddane zostaną możliwości wykorzystania uzyskanej wiedzy teoretycznej w praktyce ( np. rynek pracy, sytuacja zawodowa).

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie przynajmniej B2.

Zakres tematyczny

1. Teorie organizacji międzynarodowych i ich roli we współczesnym świecie;

2.  Typologia i zasady członkowstwa w organizacjach międzynarodowych;

3.  Analiza etapów integracji europejskiej po drugiej wojnie światowej;

 

4. Struktura instytucjonalna i kompetencje Unii Europejskiej; 

5. Prawidłowe stosowanie i tłumaczenie terminologii unijnej;

6.  Krytyczna ocena działania organizacji międzynarodowych;

7. Organizacje międzyrządowe versus organizacje międzynarodowe;  

8. Struktury organizacji międzynarodowych i charakterystyka ich kompetencji w kontekście rynku pracy i orientacji zawodowej.
 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, metoda projektu, praca z dokumentem źródłowym, gry dydaktyczne, praca w grupach, dyskusja okrągłego stołu, prezentacja w programie Power-Point.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach; przygotowanie prezentacji w programie Power-Point.

Literatura podstawowa

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków zarządzania i administracji, Warszawa 2008.
L. Ciamaga, Unia Europejska: Podręcznik akademicki, Warszawa 2002.
K. Głąbicka, Europejska przestrzeń socjalna : zarys problematyki , Warszawa 2002.
E. Latoszek, Integracja europejska w perspektywie XXI : wyzwania dla Polski , Warszawa 2003.
M. Mankowicz, J.W. Kaczyński, Oblicza współczesnego państwa, Toruń 2002.

P. Schmitt, Institutionen der Europäischen Union, München, 2014.

K. A. Wojtaszek, System instytucjonalny Unii Europejskiej , Warszawa 2005.

So funktioniert die Europäische Union, http://bookshop.europa.eu/de/so-funktioniert-die-europaeische-union-pbNA3212336/

Literatura uzupełniająca

Glosariusze: http://iate.europa.eu, http://eurovoc.europa.eu
Portal Unii Europejskiej, http://europa.eu.int
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_de.htm 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Bogumiła Husak (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 09:49)