SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury niemieckiej: 1919-1989 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury niemieckiej: 1919-1989
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGP-HLT4-Ć-S14_pNadGenCQ370
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Paweł Zimniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie ogólnej orientacji dot. trendów rozwojowych literatury niemieckiej okresu 1919-1989, zapoznanie studentów z kontekstami społeczno-politycznymi, w tym z zasadami funkcjonowania ‚społeczeństw zamkniętych‘, postaciami wybranych autorów niemieckiej pamięci kulturowej, specyfiką podejmowanej tematyki i różnorodnością form gatunkowych.

Wymagania wstępne

orientacja w podstawach dyskursu literaturoznawczego, znajomość podstawowej terminologii literaturoznawczej w języku niemieckim

Zakres tematyczny

  • Okres ‚Republiki Weimarskiej‘ (Tucholsky, Kraus, Kafka, Döblin, Musil)
  • Autorzy emigracyjni (Mann, Brecht)
  • Okres 1945-1949: polityka kulturalna czasu „reedukacji / Re-education”, „Kahlschlag- i Trümmerliteratur“ (Borchert, Böll, Brecht, Eich, Mann, Weisenborn, Zuckmayer)
  • Literatura niemiecka w okresie konsolidacji systemów 1949-1959: restauracja, komercja, groteska i eksperyment (Bachmann, Benn, Böll, Celan, Dürrenmatt, Eich, Frisch, Grass, Hildesheimer, Koeppen, Walser)
  • Literatura niemiecka lat 60-tych w okresie społeczno-politycznego zaangażowania i krytycznego dyskursu z najnowszą historią (Böll, Enzensberger, Huchel, Johnson, Handke, Kunze, Lenz, Timm, Weiss, Wohmann, Wolf)
  • Nowe koncepty literacko-narracyjne lat 70-tych (Bernhard, Böll, Braun, Dorst, Handke, Kipphardt, Kroetz)
  • Literacka postmoderna lat 80-tych (Enzensberger, Süskind, Strauß)

Metody kształcenia

opis klasyfikujący i uzasadniający z elementami wykładu konwersatoryjnego, praca źródłowa (tekst fikcjonalny, film), dyskusja

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach: uzyskanie pozytywnej oceny łącznej (krótkie statementy oraz dłuższe wypowiedzi referujące), przygotowanie jednego szerszego zagadnienia tematycznego (np. dot. twórczości poszczególnych pisarzy, gatunków literackich, ważkich wydarzeń społeczno-politycznych itd.), zaliczenie kolokwium końcowego

Literatura podstawowa

1.      Forster, Heinz / Riegel, Paul, Deutsche Literaturgeschichte, Band 11: Nachkriegszeit, München 2002.

2.      Sellmer, Izabela (Hg.), Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur, Band 4: 1918-1949 u. Band 5: von 1950 bis zur Gegenwart, Poznań 2010.

3.      Arnold, Heinz Ludwig, Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, München 1978 mit Aktualisierungen (edition: text + kritik).

4.      Barner, Wilfried, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, München 2006.

5.      Kißling, Walter, Deutsche Dichtung in Epochen. Ein literaturgeschichtliches Lesebuch, Stuttgart 1989.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Franke, Hans Peter, Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart, Stuttgart 1983.

2.      Fröhlich, Michael, Von der Besatzung zur Souveränität, Bonn 1993.

3.      Schnell, Ralf, Die Literatur der Bundesrepublik, Stuttgart 1986.

4.      Steinbach, Dietrich, Literatur in der Bundesrepublik Deutschland. Phasen u. Aspekte. Stuttgart 1989.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 06-09-2016 18:22)