SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do logiki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do logiki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-WDL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie podstawowych pojęć i metod logicznych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Definicje. Schematy zdań. Wnioskowania, wynikanie logiczne. Sylogizmy (metoda diagramów). Zbiory i relacje.

Metody kształcenia

Dyskusja, rozwiązywanie problemów logicznych, praca pisemna.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie testu, praca pisemna.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 75 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 150 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1. Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

2. L. Borkowski, Elementy logiki formalnej.

3. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 10:42)