SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ontologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ontologia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-ONT-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dariusz Sagan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z:

a) podstawowymi pojęciami ontologii

b) głównymi stanowiskami i poglądami w ontologii

c) rolą ontologii w filozofii i w naukach przyrodniczych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Problematyka ontologiczna (ontologia a myślenie potoczne, religijne i naukowe)

Pochodzenie terminów „ontologia”, „metafizyka”, „filozofia pierwsza”; krytyka metafizyki w niektórych filozofiach; obecność metafizyki i ontologii w niektórych koncepcjach filozoficznych

Pojęcie bytu, cechy formalne pojęcia bytu, drogi dochodzenia do pojęcia bytu, co decyduje o bytowości bytu

Główne stanowiska w ontologii

Koncepcje materii, czasu i przestrzeni

Najważniejsze spory w ontologii

 • nieskończoność czasowa i przestrzenna świata
 • determinizm a teleologia
 • materia a świadomość

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego

ćwiczenia – praca z książką (z wybranym podręcznikiem)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń na podstawie wejściówek z zadanych tekstów

zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego (test wyboru)

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 100 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 160 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 4 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

 1. Kazimierz Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.
 2. Zdzisław Cackowski, Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1977.
 3. Władysław Krajewski, Ontologia, Warszawa 1965.
 4. Władysław Stróżewski, Ontologia, Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca

 1. Enrico Berti, Wprowadzenie do metafizyki, Warszawa 2002.
 2. Tadeusz Czeżowski, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, Toruń 1948.
 3. Nicolai Hartmann, O podstawach ontologii, Toruń 1994.
 4. Martin Heidegger, Wprowadzenie do metafizyki, Warszawa 2000.
 5. Michał Hempoliński, Filozofia współczesna (część II), Warszawa 1989.
 6. Michał Hempoliński (red.), Ontologia. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław 1994.
 7. Jacek Juliusz Jadacki, Spór o granice istnienia, Warszawa 2001.
 8. Mieczysław Albert Krąpiec, Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin 1978.
 9. Józef Lipiec, Ontologia świata realnego, Warszawa 1979.
 10. Antoni B. Stępień, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 11:47)