SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Elementy religioznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Elementy religioznawstwa
Kod przedmiotu 08.1-WH-FN-ER-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z głównymi zagadnieniami religioznawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem analizy doktryn wybranych religii świata.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Różnorodność teorii religii, typy religii, aspekty religijności; 2) Religioznawstwo a religiologia, teologia i filozofia religii; 3) Socjologiczne, psychoanalityczne i socjobiologiczne wyjaśnienia religii;4) Problemy niewspółmierności doktryn religijnych oraz pluralizmu religijnego; 5) Metodologiczne problemy religioznawstwa; 6) Główne szkoły religioznawcze; 7) Religia a nauka, kultura, społeczeństwo; 8) Wybrane motywy religijne religii prehistorycznych, szamanizmu, konfucjanizmu, taoizmu, taoizmu, hinduizmy, buddyzmu, zaratusztrianizmu, judaizmu chrześcijaństwa, islamu.

Metody kształcenia

Prelekcja, przedstawienie prezentacji z wykorzystaniem technologii multimedialnych, praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym, pogadanka.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Poszczególne zajęcia zaliczane będą na podstawie aktywności na zajęciach, przygotowanej prezentacji oraz ustnego kolokwium. Warunkiem zaliczenia całego kursu będzie przygotowanie pracy pisemnej na zadany temat z obszaru zagadnień omawianych w czasie ćwiczeń.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1. Baranowski W., Świat islamu, Łódź 1987.
2. Bhagawadgita czyli Peśń Pana, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1988 (wraz ze Wstępem Hanny Wałkowskiej).
3. Bronk A., Podstawy nauk o religii, Lublin 2003.
4. Boyce M., Zaratusztrianie. Wiara i życie, Łódź 1988.
5. Buddyzm, Sieradzan M., Jaworski W, Dziwisz M. (red.), Kraków 1987.
6. Cook M., Koran, Warszawa 2001.
7. Dawkins R., Samolubny gen, Warszawa 1996.
8. Durkheim É., Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny, Warszawa 1990.
9. Durkheim É., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000. 
10. Dziwisz M., Taoizm, (red.),  Kraków 1988.
11. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, T. 1-3 Warszawa 1988-1995.
12. Eliade M., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Warszawa 2001.

13. Encyklopedia religii, PWN.
14. Freud S., Poza zasadą przyjemności, Warszawa 1976.
15. Knott K., Hinduizm, Warszawa 2000.
16. Koran, Warszawa 1986 (wraz z Wprowadzeniem Józefa Bielawskiego).
17. Lao-tsy, Tao-Te-King czyli Księga Drogi i Cnoty, [w:] „Literatura na Świecie” 1987, Nr 1 (186), s. 3-72.
18. Mejor M., Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001.
19. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1990.
20. Tyloch W., Judaizm, Warszawa 1987.
21. Wilson E. O., O naturze ludzkiej, Warszawa 1988.
22. Wilson E. O., Socjobiologia : wydanie popularnonaukowe, Poznań cop. 2000.
23. Żbikowski T., Prawie wszystko o Tao, „Literatura na Świecie” 1987, Nr 1 (186), s. 73-84.

Literatura uzupełniająca

-

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 12:43)