SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura filozoficzna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura filozoficzna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-KFIL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest stworzenie możliwości kształtowania postawy zaangażowania studenta w życie kulturalne na uczelni i w regionie, uświadomienie potrzeby działania na rzecz popularyzacji wiedzy filozoficznej oraz działania na rzecz promowania szeroko rozumianej kultury filozoficznej. Ponadto przedmiot poprzez formę projektu kształtuje umiejętność organizacji własnej pracy oraz współpracy w grupie.

Wymagania wstępne

brak.

Zakres tematyczny

Pojęcie kultury filozoficznej; cele i zadania edukacji filozoficznej; metody popularyzacji wiedzy; wprowadzenie w metodę projektu: planowanie działania, tworzenie harmonogramu zadań, realizacja projektu, tworzenie dokumentacji projektu, ewaluacja.

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza SWOT, burza mózgów, projekt.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest realizacja projektu, potwierdzona przygotowaną dokumentacją. Ocena projektu jest średnią ocen poszczególnych faz realizacji projektu oraz samooceny.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 120 -
Łącznie 180 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 -
Łącznie 7 -

Literatura podstawowa

M. Szymański, O metodzie projektów, Wyd. Żak 2000

A. Wołoszyn–Korczyk, Metoda projektów, w: „Nowa Szkoła” 2000 nr 6

A. Mikina, B. Zając, Jak wdrażać metodę projektów, Kraków 2006

Literatura uzupełniająca

Czsopismo "Filozofuj" (www.filozofuj.eu)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Walczak (ostatnia modyfikacja: 23-08-2016 13:09)