SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia nauki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia nauki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FN-FNA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Student poznaje najbardziej podstawowe problemy filozofii nauki

Wymagania wstępne

ontologia i epistemologia

Zakres tematyczny

wiedza naukowa a wiedza potoczna

rodzaje twierdzeń naukowych

- zdania jednostkowe (fakty) – problem uteoretyzowania faktów

- zdania ogólne (prawa) – uniwersalność praw, konieczność praw

- systemy twierdzeń (teorie)

- - - struktura teorii (rachunek abstrakcyjny, reguły korespondencji, modele teorii)

- - - spór o status poznawczy teorii (realizm vs. instrumentalizm)

kryteria demarkacji nauki od nienauki

- empiryczna weryfikowalność

- empiryczna konfirmowalność

- empiryczna falsyfikowalność

modele wyjaśniania naukowego

- nomologiczno-dedukcyjny

- indukcyjno-statystyczny

- genetyczny

- - - funkcjonalny (teleologiczny)

- - - inne (holistyczny, pragmatyczny itp.)

klasyfikacja nauk

Metody kształcenia

wykład

ćwiczenia

indywidualna rozmowa na konsultacjach oceniająca pracę pisemną

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

zaliczenie ćwiczeń - esej (ok. 5 stron) na wybrany temat

egzamin testowy

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 120 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1.                  Ernest Nagel, Nauka i zdrowy rozsądek, w: tenże, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970, s. 11-22.

2.                  Stefan Amsterdamski, Kłopoty z kryterium demarkacji, w: tenże, Między doświadczeniem a metafizyką, Książka i Wiedza, Warszawa 1973, s. 40-72.

3.                  Jerzy Giedymin, O teoretycznym sensie tzw. terminów i zdań obserwacyjnych, w: Teoria i doświadczenie, PWN, Warszawa 1966, s. 91-109.

4.                  Ernest Nagel, Typy wyjaśnień naukowych, w: tenże, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970, s. 23-33.

5.                  Paul K. Feyerabend, Wyjaśnianie, redukcja i empiryzm, w: tenże, Jak być dobrym empirystą?, PWN, Warszawa 1979, s. 62-151.

6.                  Ernest Nagel, Status poznawczy teorii, w: tenże, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970, s. 102-141.

7.                  Ernest Nagel, Redukcja teorii, w: tenże, Struktura nauki, PWN, Warszawa 1970, s. 294-343.

8.                  Elżbieta Pietruska-Madej, Anomalie i ich rola w rozwoju nauki, w: Władysław Krajewski, Elżbieta Pietruska-Madej i Jan M. Żytkow (red.), Relacje między teoriami a rozwój nauki, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 47-64.

9.                  Władysław Krajewski, Różne relacje między teoriami i problem niewspółmierności, w: j.w., s. 65-80.

10.               Thomas S. Kuhn, Postscriptum (1969), w: tenże, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001, s. 301-360.

Literatura uzupełniająca

Rudolf Carnap, Filozofia jako analiza języka nauki, PWN, Warszawa 1969.

Karl R. Popper, Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977.

Karl R. Popper, Droga do wiedzy. Domysły i refutacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Jan Such, Problemy weryfikacji wedzy, PWN, Warszawa 1975.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 23:02)