SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Podstawy gramatyki rosyjskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Podstawy gramatyki rosyjskiej
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-POGR-K-S15_pNadGenQ7DYG
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ewa Kriukowa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu stworzenie teoretycznego i praktycznego gruntu pod wprowadzane w kolejnych semestrach zajęcia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, a także kształtowanie i rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych. Ponadto celem przedmiotu jest tworzenie podstaw normatywnego wykorzystywania form gramatycznych. 

Wymagania wstępne

Brak wymagań 

Zakres tematyczny

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu gramatyki języka rosyjskiego. System morfologiczny języka rosyjskiego. Pojęcie odmiennych i nieodmiennych części mowy. Deklinacje i system przypadków. Koniugacja. System składniowy języka rosyjskiego. Podstawowe pojęcia z zakresu składni zdania pojedynczego. 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z podręcznikiem (indywidualna oraz w zespole), ćwiczenia, testy gramatyczne. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz uzyskania pozytywnych ocen z bieżących prac domowych i kontrolnych. 

Literatura podstawowa

1. Gołubiewa A, Kowalska N., Ćwiczenia z gramatyki praktycznej języka rosyjskiego, cz.1-2, Warszawa 1999.

2. Gołubiewa A., Kuratczyk M, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa 2009.

3. Kowalska N., Samek D., Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa 2004.

4. Zybert M., Новый диалог, ч.1-2. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Zakres podstawowy, Warszawa 2014. 

Literatura uzupełniająca

1. Башлакова О.Н., Величко А.В., Какой падеж? Какой предлог?, Москва 2002.

2. Кривоносов А.Д., Редькина Т.Ю., Знаю и люблю русские глаголы, СПб 2000.

3. Szadyko S., Poradnik gramatyczny współczesnego języka rosyjskiego, Warszawa 2005. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Aleksandra Urban-Podolan (ostatnia modyfikacja: 09-09-2016 18:28)