SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego
Kod przedmiotu 09.3-WH-FRSP-WPLS-K-S14_pNadGenV178I
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nadrzędnym przedmiotu jest uświadomienie studentom złożoności sieci relacji istniejących między jednostkami leksykalnymi w ramkach określonych  – uporządkowanych pod względem paradygmatycznym i syntagmatycznym – zbiorów, związanych z konkretnym pojęciem nadrzędnym. Celem podrzędnym jest wzbogacenie i usystematyzowanie leksyki w zakresie określonych zbiorów jednostek leksykalnych.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Analiza wybranego przez studentów materiału leksykalno-semantycznego z zastosowaniem metodologii pól. Wyodrębnienie w strukturze makropola mezopól tj. uporządkowanych zbiorów związanych z konkretnym pojęciem nadrzędnym: Kobieta, Pieniądze, Stosunek do własności, Barwa, Śmiech, Uczucie, Komplement i  usytuowanie ich w strukturze pola w płaszczyznach nie-centrum, bliższego i dalszego peryferium. Grupa leksykalno-semantyczna jako mikropole i relacje znaczeniowe typu synonimia, antonimia i in. wiążące zbiór jednostek leksykalnych w ustrukturowaną całość. Wzajemne przenikanie się pól leksykalno-semantycznych.

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, praca z książką (praca ze słownikiem i tekstem literackim lub publicystycznym – indywidualna i grupowa), dyskusja, „burza mózgów”.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywności na zajęciach, pozytywnych ocen z kontroli bieżącej (prace kontrolne) oraz zaprezentowania dwóch dowolnych zbiorów jednostek leksykalnych z zastosowaniem metodologii pola leksykalno-semantycznego (monocentrycznego i policentrycznego).

Literatura podstawowa

  1. В.П. Абрамов, Семантические поля русского языка. Монография, Москва-Краснодар 2003.
  2. Лингвистический энциклопедический словарь, под ред. В.Н. Ярцевой, Москва 1990.
  3. Современный русский язык. Теоретический курс. Лекискология, под ред. Л.А. Новикова, Москва 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. D. Buttler, Koncepcje pola znaczeniowego, „Przegląd Humanistyczny” 1967, nr 2.
  2. P. Łobacz, N. Mikołajczak-Matyja, Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej, Poznań 2002; .
  3. A. Pajdzińska, R. Tokarski, Językowy obraz świata – konwencja i kreacja, Pamiętnik Literacki 1996, R. LXXXVII, nr 2.
  4. J. Tokarski, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), Lublin 1984.
  5. R. Tokarski, Pola znaczeniowe i ramy interpretacyjne – dwa spojrzenia na język, w: LingVaria 2006, nr 1.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Łuczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-07-2016 21:48)