SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Administracja publiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Administracja publiczna
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-AP 2-Ć-S14_pNadGen1KN5R
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Jarosz
  • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie kierunków rozwoju, kierunków przekształceń oraz problemów współczesnej administracji publicznej; Poznanie nowoczesnych mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej, a także możliwości ich redefinicji i dostosowania do specyfiki regionalnej lub lokalnej w celu sprawnego zarządzania podmiotami administracji publicznej; Rozumienie charakteru zadań publicznych oraz funkcji przypisanych systemowi administracji publicznej; Uzyskanie umiejętności poprawnej oceny procesów realizowanych przez podmioty administracji publicznej pod kątem realizacji przyjętych aksjomatów dla systemu społeczno-politycznego; Zapoznanie się ze specyfiką i charakterem pracy urzędnika w podmiotach administracji publicznej; Poznanie zasad etyki i kultury pracy urzędnika administracji publicznej; Poznanie mechanizmów kooperacji pomiędzy podmiotami administracji publicznej oraz podmiotami trzeciego sektora.

Wymagania wstępne

Wykazanie znajomości podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do nauk o państwie i prawie oraz wstępu do nauk politycznych; wiedza ogólna nt. funkcjonowania współczesnych systemów politycznych ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rozwiązania ustrojowego; wiedza z zakresu funkcjonowania partii i systemów partyjnych, organizacji publicznych oraz systemów ich zarządzania; wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Zakres tematyczny

1. Administracja publiczna jako podmiot w systemie politycznym; 2. Podstawy ustrojowe funkcjonowania administracji publicznej w Polsce; 3. Administracja publiczna a ład konstytucyjny; 4. Podstawy organizacja struktury i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym; 5. Prawo administracyjne jako ramy funkcjonowania administracji publicznej; 6. Mechanizmy system kontroli oraz nadzoru administracji publicznej; 7. Procesy decyzyjne w administracji publicznej a sfera polityczna; 8. Istota funkcjonowania administracji publicznej oraz prawidłowości zachodzące w jej strukturach; 9. Zarządzanie w administracji publicznej; 10. Współczesne kierunki przemian strukturalnych w zarządzaniu podmiotami administracji publicznej; 11. Teoria Nowego Zarządzania Publicznego; 12. Rekrutacja kadr dla podmiotów administracji publicznej; 13. Etyka urzędnicza; 14. Znaczenie komunikacji społecznej w działaniu podmiotów administracji publicznej; 15. Polityka informacyjna w relacjach  administracja - obywatel. 16. Informatyzacja funkcjonowania administracji publicznej. 

Metody kształcenia

Konwersacja prowadzona w formie konwencjonalnej z jednoczesnym wykorzystaniem metody problemowej i analizy studium przypadków, której celem jest praktyczne zobrazowanie zagadnień teoretycznych oraz wskazanie różnorodność funkcjonowania podmiotów administracji publicznej. Ćwiczenia prowadzone w formie pracy w grupach, metodą tzw. burzy mózgów, samodzielne rozwiązywanie „case study” przygotowanych przez prowadzącego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - zaliczenie w formie kolokwium (50% wartości oceny); przygotowanie analizy SWOT funkcjonowania wybranego podmiotu administracji publicznej w Polsce (50% wartości oceny).  

Literatura podstawowa

1. Czaputowicz J. (red.), Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, Warszawa 2012.

2. Sakowicz M. (red.), Analiza skuteczności narzędzi wybranych polityk publicznych, Warszawa 2011.

3.Bielecki L., Ruczkowski P., Prawo administracyjne. Część ogólna, Difin 2011

4. Cieślak Z., Lipowicz I., Prawo administracyjne,  Lexis Nexis 2011.

5. Mikułowski W., Jezierska A. (red.), Wyzwania rozwoju zasobów ludzkich administracji publicznej w dobie kryzysu ekonomicznego – jak działać lepiej, mając mniej?, Warszawa 2011.

6. Dolnicki B. Samorząd terytorialny, Warszawa 2009.

7. Kudrycka B., Peters G., Suwaj P.J. (red.), Nauka administracji, Warszawa 2009.

8. Hausner J., Administracja Publiczna, Warszawa 2009.

9. Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

10. Rydlewski G., Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

11. Szmulik B., Serafin S., Maskowska K. (red.), Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2007.

12. Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej, Warszawa 2007.

13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

Literatura uzupełniająca

1.Stiglitz J. E., Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2012

2.Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.

3.Czaputowicz J., Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, Warszawa 2008.

4.Izdebski H., Kulesza M. (red.), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.

5.Ferens A., Macek I. (red.), Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian, Wrocław 2002

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-12-2017 16:16)