SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy polityczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy polityczne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SP 4-Ć-S14_pNadGen07B5E
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z zasadami, instytucjami ustrojowymi i mechanizmami funkcjonowania współczesnych państw. Ukazać różnorodne, często specyficzne, rozwiązania instytucjonalno-prawne stosowane we współczesnych systemach zarówno demokratycznych jak i niedemokratycznych. Celem przedmiotu jest również pokazanie praktyki funkcjonowania poszczególnych systemów. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Istota i struktura systemu politycznego (definicja systemu politycznego, modele: Davida Eastona, G.A. Almanda).

2. Ustroje współczesnego świata – typologia (typologia Arystotelesa, typologia 3-światów, typologia konstytucjonalno-instytucjonalna, typologia A. Heywooda: poliarchie zachodnie, nowe demokracje, kraje Azji wschodniej, kraje islamskie, reżimy wojskowe, demokracja i autorytaryzm we współczesnym świecie).

3. Poliarchie zachodnie- wybrane przykłady (USA, Wielka Brytania, Australia, Izrael, Indie, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Hiszpania, Włochy, Belgia, Holandia).

4. Dynamika systemów rządów w państwach demokratycznych (relacje zachodzące na linii egzekutywa i legislatywa, system rządów zgromadzenia, system parlamentarny, system mieszany, system prezydencki)

5. Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej – wybrane przykłady (Polska, Czechy, Litwa, Ukraina, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Albania, Serbia, Bośnia i Hercegowina).

6. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych (modele przełomu demokratycznego, zasady ustrojowe młodych demokracji, modele zmiany systemowej na obszarze postradzieckim)

7. Ustroje Azji Wschodniej i Południowej – wybrane przykłady (Korea Południowa, Tajwan, Chiny, Japonia, Singapur).

8.Ustroje islamskie – wybrane przykłady (Arabia Saudyjska, Iran, Sudan, Pakistan, Afganistan).

9. Ustroje wojskowe

10. Przeobrażenia ustrojowe współczesnego świata (współcześnie zachodzące zmiany ustrojowe,  pozycja państwa w procesie globalizacji, pespektywy zmian ustrojowych w przyszłości).

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca w grupach; samodzielna praca z tekstem, analiza krytyczna źródeł; metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: test kompetencji, przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach oraz kolokwium (50%) oraz  zdanie egzaminu ustnego (50%), tj. prawidłowa odpowiedź na 2 zadane pytania.

Literatura podstawowa

 1. Gulczyński Mariusz, Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004.
 2. Antoszewski Andrzej, Herbut Ryszard, Systemy polityczne współczesnej Europy, PWN, Warszawa 2007.
 3. Antoszewski Andrzej, Systemy polityczne współczesnego świata, Arche, Gdańsk 2001.
 4. Antoszewski Andrzej (red.), Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej: perspektywa porównawcza, Uniw. Wrocławski, Wrocław 2006.
 5. Barański Marek (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej: ustrój, organy władzy, partie polityczne, Uniw. Śląski, Katowice 2005.
 6. Deszczyński Przemysław, Europejskie systemy polityczne, Wyższa Szk. Bankowa w Poznaniu, Poznań 2008.
 7. Deszczyński Przemysław, Gołota Krzysztof, Demokratyczne systemy i doktryny polityczne, AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 8. Fiszer Józef M. (red.), Systemy polityczne oraz polityka wewnętrzna i zagraniczna w państwach postkomunistycznych Europy i Azji w latach 2004-2005, PAN, Warszawa 2005.
 9. Heywood Andrew, Politologia, PWN, Warszawa 2008.
 10. Heywood Andrew, Klucz do politologii: najważniejsze ideologie, systemy, postaci, PWN, Warszawa 2008.
 11. Jagusiak Bogusław, Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski, Centrum Doradztwa i Inf. Difin, Warszawa 2011.
 12. Kociubiński Krzysztof, Systemy polityczne Austrii, Niemiec i Szwajcarii, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003.
 13. Kosowska-Gąstoł Beata (red.) Systemy partyjne państw Unii Europejskiej , UJ, Kraków 2011.
 14. Łaciński Piotr (red.), Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości: przywództwo, idee i systemy polityczne, Collegium Civitas Press, Warszawa 2011.
 15. McCornick J., Zrozumieć Unię Europejską, PWN, Warszawa 2010.
 16. Modzelewski Wojciech Tomasz, Systemy polityczne wybranych państw Europy, Olsztyńska Wyższa Szk. Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2008.
 17. Myśliwiec Małgorzata (red.), Systemy polityczne wybranych państw basenu Morza Śródziemnego 2011, Wyższa Szk. Bankowa w Poznaniu, Poznań 2011.
 18. Sobolewska-Myślik Katarzyna, Partie i systemy partyjne na świecie, PWN, Warszawa 2010.
 19. Sokół Wojciech (red.)   Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej, UMCS, Lublin 2008.
 20. Sokół Wojciech (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, UMCS, Lublin 2005.
 21. Szymoniczek Joanna (red.), Czas totalitaryzmu: stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX wieku, Inst. Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2011.
 22. Wiszka Emilian, Systemy polityczne Ukrainy, UMK, Toruń 2007.
 23. Wojtaszczyk Konstanty Adam (red.), Systemy polityczne wybranych państw, Dom Wydaw. Elipsa, Warszawa 2004.
 24. Wojtaszczyk Konstanty Adam, Współczesne systemy polityczne, Wydaw. Szk. i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
 25. Żebrowski Waldemar, Współczesne systemy polityczne Polski i jej sąsiadów : Polska, Niemcy, Rosja, Białoruś, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja, Olsztyńska Szk. Wyższa, Olsztyn 2002.
 26. Żebrowski Waldemar, Współczesne systemy polityczne: zarys teorii i praktyka w wybranych państwach świata, Olsztyńska Szk. Wyższa, Olsztyn 2005.
 27. Żmigrodzki M., Dziemidok-Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy polityczne, PWN, Warszawa 2007.
 28. Żyromski Marek, Teorie elit a systemy polityczne, UAM, Poznań 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Antoszewski Andrzej (red.), Systemy polityczne demokracji zachodnioeuropejskich : wstęp do analizy porównawczej, Uniw. Wrocławski, Wrocław 1992.
 2. Antoszewski Andrzej, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2009.
 3. Bankowicz Marek, Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech : studium instytucjonalno-polityczne, Wydaw. PiT Piotr Drapa, Kraków 1998.
 4. Colomber James (red.), Political Institutions in Europe, London-New York 2002.
 5. Dean Jodi (red.), Reformatting politics : information technology and global civil society, Routledge, New York 2006.
 6. Grajweski Krzysztof, Prawo konstytucyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 7. Grzybowski Marian, Systemy polityczne współczesnej Skandynawii, PWN, Warszawa 1989.
 8. Konieczny Roman, Systemy polityczne wybranych demokracji zachodnich, Uniw. Gdański, Gdańsk 1996.
 9. Kowalczyk Krzysztof (red.), Czechy. Polska. Ukraina : partie i systemy partyjne : stan i pespektywy, Wydaw. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 10. Krysieniel Krzysztof, Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii : (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Słowenia), Akad. Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2009.
 11. Matuszek Krzysztof C., Systemy wojenne: współczesne wojny w perspektywie teorii Niklasa Luhmanna, Wydaw. WAM, Kraków 2010.
 12. Michalak Bartłomiej, Partie polityczne i systemy partyjne : zarys wykładu, Wyższa Szk. Pedagogiczna TWP, Warszawa 2010.
 13. Sarnecki Piotr, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2003.
 14. Szczepaniak Marian (red. nauk.), Państwa wyszehradzkie : systemy polityczne, gospodarka, współpraca, AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 15. Wojtaszczyk Konstatnty Adam (red.), Współczesne Niemcy, Warszawa

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:12)