SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Czynnik religijny w stosunkach międzynarodowych
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-CRS 3-K-S14_pNadGen0YPIH
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami religijnymi, determinującymi współczesne stosunki międzynarodowe

Wymagania wstępne

Brak

 

Zakres tematyczny

1. Sprzężenia religii i polityki jako problem badawczy politologii i religiologii.

2. Rola czynnika religijnego w świecie starożytnym i w średniowiecznej Europie

3. Wojny religijne w dobie nowożytnej

4. Religia jako tworzywo koncepcji geopolitycznych w Niemczech w na przełomie XIX i XX wieku

5. Koncepcje „Świętej Rusi” i „Trzeciego Rzymu” jako uzasadnienie geopolityki sakralnej

6. Religiopodobny komunizm

7.Polityczny wymiar działalności Kościoła Rzymskokatolickiego na przełomie XX i XXI wieku 8.Międzynarodowy wymiar fundamentalizmu protestanckiego na przełomie XX i XXI wieku

9. Konflikty religijne na Bałkanach

10-12. Islam polityczny na przełomie XX i XXI wieku

13. Przykłady wpływu religii Wschodu na środowisko międzynarodowe

14. Religia i polityka w globalizującym się świecie 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny z dyskusją; prezentacja i mini-referaty

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (80% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%). 

Literatura podstawowa

M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

P. Burgoński, M. Gierycz (red.), Religia i polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014

R. Michalak (red.), Determinizm religijny w polityce, Zielona Góra 2014.

R. Michalak (red.), Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, Zielona Góra 2015

 

Literatura uzupełniająca

M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i nowoczesny Zachód, Warszawa 2009.

Polityka a religia, red. P. Jaroszyński i in., Lublin 2007.

R. Łętocha, Religia i polityka w ponowoczesnym świecie. Uwagi na temat wzajemnych relacji,

„Przegląd Religioznawczy” 2011, nr 4 (242).

A. Peck, Teleewangelizm, apokalipsa i polityka: współczesna prawica protestancka w Stanach

Zjednoczonych, Tyczyn 2005.

M. Scattola, Teologia polityczna, Warszawa 2011.

J. M. Bocheński, Lewica, religia, sowietologia, Warszawa 1996.

M. Kula, Religiopodobny komunizm, Kraków 2003.

P. Kłodkowski, Polityczna misja islamu, „Teologia Polityczna” 2004-2005, nr 2.

Islam i obywatelskość w Europie, red. K. Górak-Sosnowska i in., Warszawa 2006.

J. Zdanowski, Współczesna muzułmańska myśl społeczno-polityczna, Warszawa 2009.

P. Buras, Muzułmanie i inni Niemcy, Warszawa 2011.

R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007.

R. Inglehart, P. Norris, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Kraków 2006.

K. Banek, Główne problemy politologii religii, „Nomos”, nr 34-36, 2001.

K. Banek, Politologia religii (zakres tematyczny, cele i perspektywy rozwoju), „Pantheon” 2007, nr 2.

S. Meredit, Religie Świata, Warszawa 1997.

Zarys dziejów religii, red. J. Keller, Warszawa 1988.

F. Fernandez-Armesto, Religie, Warszawa 1998.

M. Malherbe, Religie ludzkości, Kraków 1999.

R. Michalak, Powrót koncepcji Trzeciego Rzymu, „Doctrina. Międzynarodowy Przegląd

Humanistyczny” 2004, nr 1.

R. Michalak, Religijne uwarunkowania radykalnego rosyjskiego nacjonalizmu. Tożsamość rosyjskoprawosławna

a islam - kwestia sprzężenia zwrotnego „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”,

vol. 33, 2012.

P. Crepon, Religie i wojna religijna, Gdańsk 1994.

Wojna i przemoc w religiach świata, red. E. Grundman, Kielce 2006.

M. Gierycz, Quid pro quo religii i polityki. O dawnym i współczesnym zapożyczaniu kategorii

religijnych przez politykę w Europie, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, vol. 24, 2010.

M. Wojciechowski, Między polityką a religią, Warszawa 2010.

P. Michel, Polityka i religia, Kraków 2000.

M. Tworuscha , U. Tworuscha, Religie Świata. Historia, doktryna, współczesność, Toruń 2010.

B. Tibi, Fundamentalizm religijny, Warszawa 1997.

G. Corm, Religia i polityka w XXI wieku, Warszawa 2007.

M. Pomarański, Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Lublin 2013.

M. Potz, Granice wolności religijnej. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz stosunku państwa do

religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wrocław 2008.

S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1998.

T. Stępniewski (red.), Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, Lublin–Warszawa 2013

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:07)