SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Relacje międzynarodowe w Europie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Relacje międzynarodowe w Europie
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-RME-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia. / Relacje międzynarodowe
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
  • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać Unię Europejską jako specyficznego aktora globalnego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowości, atrybutów, instrumentów i celów tej organizacji międzynarodowej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Polityka zagraniczna UE –podmiotowość polityki zagranicznej UE i obszary współpracy; Podmiotowość UE i role międzynarodowe UE; Prezydencja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych; Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa; Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony;  Partnerstwo Transatlantyckie; Partnerstwo strategiczne z Rosją – Partnerstwo na rzecz Modernizacji; Wymiar Północny;  Unia na Rzecz Śródziemnomorza; Partnerstwo Wschodnie; Bezpieczeństwo energetyczne Europy; Dyplomacja prewencyjna UE; Problem rozszerzenia UE

Metody kształcenia

Ćwiczenia twórcze, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test kompetencji (50 % wartości oceny końcowej), wyniki testu: 60% - dst; 65-75% - dst plus; 76-85% - db; 86-95 – db plus; 96-100% - bdb; ćwiczenia tekstowe (30% wartości oceny); analiza konkretnych przypadków (10%), prezentacja w Power Poincie (10%);

Literatura podstawowa

S. P.  Ramet (red.), Polityka Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2012

B. Koszel, Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej (1993-2013), Piła 2013

L. Jesień (red.), Zmiana i kontynuacja. Polityka europejska wybranych państw Unii Europejskiej, Warszawa 2008

R. Zięba, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007

B. Przybylska-Maszner, Misje cywilne Unii Europejskiej, Poznań 2010

 S. Parzymies, Dyplomacja czy siła? : Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych,

Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009.

 M. Rewizorski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych , Difin, 2011.

Literatura uzupełniająca

P. Żurawski vel Grajewski , Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polaki 1991-2004, Kraków 2008

N. Gnesotto, Przyszłość Europy strategicznej, Warszawa 2012

P. Matera, R. Matera., Stany Zjednoczone i Europa. Stosunki polityczne i gospodarcze 1776-2004, Warszawa 2007

J. Zając, Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim, Toruń 2002

E. Cziomer , NATO w systemie bezpieczeństwa europejskiego, Kraków 1999

P. Frankowski,  Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji, Toruń 2006

J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych : wymiar polityczny, Wydawnicza ASPRA-JR : Fundacja Studiów Międzynarodowych, 2006.

P. Turczyński, Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE / Paweł Turczyński , Wrocław 2007

S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 13-09-2016 08:14)