SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia religii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia religii
Kod przedmiotu 09.5-WH-FN-PR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią i ewolucją naukowej refleksji nad fenomenem wiary, religijności oraz społecznym ugruntowaniem religii. Analizie poddane zostaną także różnorodne aspekty życia religijnego, a także dorobek współczesnych psychologów religii oraz wyniki badan psychologicznych dotyczących istoty i znaczenia religijności. Zajęcia z psychologii religii maja także na celu umożliwienie studentom samookreślenie co do własnej postawy wobec religii oraz poznanie podstawowych metod badawczych przydatnych dla prowadzenia samodzielnych badań w zakresie psychologii i socjologii religii

Wymagania wstępne

Znajomość historii powszechnej i historii kultury na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

Historia psychologii religii. Stanowiska i perspektywy badawcze w zakresie psychologii religii: antropologiczne i metodologiczne założenia pozasystemowe, (nurty redukcjonistyczne i nieredukcjonistyczne). Duchowość i symbolika religijna. Doświadczenie religijne - dlaczego ludzie pozostają wierni jednej religii? Wiara i przesądy. Religia jako źródło cierpień - o rzeczach zakazanych i nakazach motywowanych religijnie. Przejawy religijności w aspekcie indywidualnym i społecznym. Funkcja psychoterapeutyczna religii. życie religijne - trwałość i przeobrażenia ruchów religijnych. Kryzys religijności. Ateizm, zjawiska konwersji i apostazji. Ewolucja religijności człowieka. Stereotypy związane z religiami funkcjonujące w polskim społeczeństwie, Badania naukowe nad religijnością

Metody kształcenia

dyskusja, analiza wybranych tekstów klasyków psychologii religii, metoda przypadków, dyskusja panelowa.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach. Kolokwium przeprowadzone zostanie w formie pisemnej i obejmuje zarazem sprawdzenie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności samodzielnego wykorzystania narzędzi technik badań nad religijnością

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 55 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.        T. Doktór, Psychologia religii w Polsce – rys historyczny, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 2001, nr 32/33

2.      B. Grom, Psychologia religii, Kraków 2009.

3.      H. Grzymała-Moszczyńska, Religia a kultura. Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Kraków 2004.

4.       W. James, Doświadczenia religijne. Kraków 2001.

5.      R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989.

6.      K. Jodkowski, Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem. Podstawowe pojęcia i poglądy, Warszawa 2007.

7.      S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków 1993.

8.      Podstawowe zagadnienia psychologii religii, pod red.  S. Głaza, Kraków 2006.

9.      J. Szmyd, Osobowość a religia, Warszawa 1979.

10.      Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, Lublin 2005.

11.  D. Wulff, Psychologia religii – klasyczna i współczesna, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

  1. C. D. Batson, W. L. Ventis, W stronę społecznej psychologii religii. „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy” 1994, nr 5/6.
  2. P. Socha, Przemiany motywacji stosunku do religii w koncepcjach orientacji religijnych, „Zeszyty Naukowe UJ: Studia Religiologia” 1991, nr 24.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 00:08)