SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny: Filozofia techniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny: Filozofia techniki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-WMFT-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Filozofia techniki jest zapoznanie studentów z głównymi nurtami humanistycznej refleksji nad techniką. Dzięki znajomości wybranych koncepcji filozofów, historyków techniki, socjologów i psychologów, możliwe staje się głębsze zrozumienie roli technologii we współczesnym świecie, nie tylko w sensie instrumentalnym, ale i głęboko humanistycznym. Studenci poznają główne paradygmaty myślenia o technologii oraz kluczowe koncepcje, co ułatwi dostrzeganie wielostronnych powiązań pomiędzy postępem technologicznym a porządkiem kulturowym i społecznym. Zajęcia dostarczą także okazji do przedyskutowania wybranych problemów etycznych związanych z technologiami współtworzącymi naszą rzeczywistość, zarówno w skali globalnej, jak i jednostkowej. Poznają przykłady krytycznej refleksji nad wpływem wynalazków, takich jak samochody, internet, smartfony, itp. na ich codziennie życie. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Specyfika filozoficznego badania techniki -- problemy, metody, obszary teoretyczne. 
  2. Historyczne tradycje w refleksji nad problematyką techniki (m.in. koncepcje autorów takich jak E. Kapp, F. Dessauer, A. Gehlen, L. Mumford, H. Van Lier, J. Ortega y Gasset, M. Heidegger, J. Ellul, B. Fuller)
  3. Paradygmaty teoretyczne w rozważaniach o technice: m.in. strategie inżynierskie i humanistyczne; starożytny sceptycyzm, oświeceniowy optymizm, romantyczny niepokój; determinizm technologiczny; interakcjonizm; technofilia i technofobia.
  4. Wpływ postępu technologicznego na kulturę i społeczeństwo: problem determinizmu, koncepcja technopolu, technokratyczne wizje społeczeństwa.
  5. Etyka wobec techniki – wybrane problemy etyczne związane z postępem technologicznym. 
  6. Technologia a człowiek – transhumanizm, posthumanizm, koncepcja człowieka jako „urodzonego cyborga”. Wpływ technologii na człowieczeństwo. Problematyka HCI (human-computer interaction).
  7. Technologie komunikacji i ich wpływ na człowieka, kulturę i społeczeństwo.
  8. W poszukiwaniu synergii pomiędzy człowiekiem a technologią -- projektowanie zorientowane na użytkownika.  

Metody kształcenia

Wykład syntetyczny. Wykład problemowy. Dyskusja. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Udział w zajęciach. Zaliczenie testu końcowego. 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 60 -
Łącznie 90 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 3 -

Literatura podstawowa

E. Schutz (red.), Kultura techniki. Studia i szkice, Poznań 2001.

L. Mumford, Mit maszyny, PWN, Warszawa 2012.

A. Kiepas, Wprowadzenie do filozofii techniki, Katowice 1987.

C. Mitcham, Thinking Through Technology: The Path between Engineering and Philosophy, Chicago 1994.

Literatura uzupełniająca

J.D. Bolter, Człowiek Turinga. Kultura Zachodu w erze komputera, Warszawa 1991.

A. Clark, Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence, New York 2003.

H. van Lier, Nowy wiek, Warszawa 1962.

N. Postman, Technopol: Triumf techniki nad kulturą, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marcin Sieńko (ostatnia modyfikacja: 03-09-2016 13:49)