SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia demografii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Antropologia demografii
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-AntrDem-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Tomasz Jaworski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z naukami wspomagającymi historię, tj antropologię demograficzną, oraz jej metodami badań a przede wszystkim pogłębienie umiejętności badawczych studenta. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Ludzie, liczby i idee a rzeczywistość, czyli problem kapitału ludzkiego. 2) Metody kwantytatywne w rozwoju nauk społecznych. 3) Przejścia demograficzne, mobilności przestrzennej i epidemiologiczne. 4) Przyroda i organizacja życia społecznego. 5) Horyzontalne i wertykalne uwarunkowania demograficzne. 6) Pokrewieństwo i płeć kulturowa i walka płci. 7) Mit, rytuał i oralność, obrzędy przejścia (poczęcia, narodzin, chrzest i dojrzałość). 8) Psychologia migracji i masowe migracje. 9 Mobilność, sieci i przepływ społeczny. 10) Specyfika demografii miast. 11) Śmierć jako kapitał indywidualny i społeczny. 12) Początki świadomości ochrony zdrowia i jej wpływ. 13) Kapitał ludzki i społeczny a role społeczne. 14) Związek małżeński, rodzina a gospodarstwo domowe. 15) Biodemografia i biowładza

Metody kształcenia

Dyskusja, wykład: informacyjny, opis, analityczny, syntetyczny, problemowy, i wyjaśniający. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach, udział w dyskusji oraz napisanie rozprawki. 

Literatura podstawowa

1. Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Karaków 2012. 2. Foucault M., Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, Warszawa 2010. 3. Goody J., Mit, rytuał i oralność, Warszawa 2012. 4. Hannerz U., Odkrywania miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków 2006. 5. Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004. 6. Urry J., Socjologia mobilności, Warszawa 2009. 

Literatura uzupełniająca

1. Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2010. 2. Domańska E., O poznawczym uprzywilejowaniu ofiary. (Uwagi metodologiczne), [w:] (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2008. 3. Fernandez-Armesto F., Cywilizacje. Kultura, ambicja i przekształcanie natury, Warszawa 2008. 4. Gennep A. van, Obrzędy przejścia, Warszawa 2006. 5. Hobhouse H., Ziarna bogactwa. Pięć roślin, dzięki którym powstały fortuny, Warszawa 2010. 6. Pamięć, etyka i historia. Angloamerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, red. E. Domańska, Poznań 2002. 7. Polasik K., Antropologiczny rekonesans historyka. Szkice o antropologii historycznej, Bydgoszcz 2007. 8. Stewart I., Oswajanie nieskończoności. Historia matematyki, Warszawa 2009. 9. Topolski J., Świat bez historii, Poznań 1998. 10. Zarzycki T., Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i w Rosji, Warszawa 2008. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-10-2016 10:46)