SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stany Zjednoczone: historia i współczesność - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stany Zjednoczone: historia i współczesność
Kod przedmiotu 08.3-WH-FAP-US1-Ć-14_pNadGenZ1OYX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Jeremy Pomeroy
 • dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Po zrealizowaniu materiału słuchacz powinien potrafić nazywać i rozróżniać regiony Stanów Zjednoczonych, rozróżniać instytucje tego kraju oraz znać podstawowe pojęcia związane z kulturą USA.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Geography of the United States. Regions.

States and Territories.

Selected Cities.

The Constitution of the United States.

The Bill of Rights.

Amendments to the Constitution.

Levels of Civil Administration/Organization in the United States.

Legal System.

Constitutionality. Civil/Criminal and Federal/State Law.

 

Politics, Political Parties and Elections.

Congress, Branches of Government and Division of Powers.  

Education in the United States: K-12 and University.

Sports in the U.S.

Public and Private Sector

The Press / The Mass Media

The Economy and the Economic System.

Transport, Logistics, Resources and Industries.

American Identity: Race and Ethnicity in the United States.

The Concept of “American.”

Separation of Church and State.

Religion in the United States.

Hard Power. The U.S. Military.

Soft Power. American Culture and Pop/Popular Culture.

Americanization. (Internal and External).

Colloquium / Review Session

Mock Test / Exam.

Metody kształcenia

Wykład, w tym także wykład konwersatoryjny, dyskusja, w tym także dyskusja panelowa i punktowana, prezentacja studentów na wybrany temat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

1. Regularne uczęszczanie na zajęcia, zarówno na ćwiczenia i wykłady.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

3. Wykonanie zleconych zadań.

4. Pozytywny wynik kolokwium zaliczeniowego. 

Literatura podstawowa

 1. The United States Constitution. 
 2. Richard D. Heffner, A Documentary History of the United States, New York, NY, 2009.
 3. United States Information Agency, An Outline of American Government.
 4. Wayne J. Urban and Jennings L. Wagoner Jr., American Education, A History, New York, NY, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Gilbert Seldes, The Seven Lively Arts, Mineola, NY, 2001.
 2. Crash Course US Government and Politics, Crash Course. 
 3. Crash Course Economics, Crash Course. 
 4. Frederick Jackson Turner, “The Significance of the Frontier in American History”, New York, NY, 1921. 
 5. The Federalist Papers, Alexander Hamilton, James Madison, John Jay, 1787-1788.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marek Smoluk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 08-09-2016 11:01)