SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Globalizacja i glokalizacja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Globalizacja i glokalizacja
Kod przedmiotu 14.1-WH-SMP-GLG-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Stosunki międzykulturowe.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Andrzej Małkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z dobrymi i złymi skutkami procesów globalizacyjnych. Wskazuje się, iż największym problemem jest to, że głównym beneficjentem tych procesów pozostają ponadnarodowe korporacje działające globalnie, lecz podlegające prawodawstwom lokalnym, co prowadzi do powstawania patologii – np. istnienie tzw. rajów podatkowych, spekulacje walutowe. Dlatego tak ważna jest rola ruchów alterglobalistycznych działających na rzecz dostosowania ustawodawstwa do zachodzących zmian.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Podstawowe definicje globalizacji i glokalizacji;
 2. Ziemia pojmowana jako wspólny dom wszystkich ludzi- zagrożenia wynikające z katastrof naturalnych, zmian klimatu, a także skażenia planety przez działalność ludzi, (gazy cieplarniane, śmieci, skażenia chemiczne, problem GMO itp.);
 3. Problemy światowej demografii, zagadnienie depopulacji i migracje;
 4. Potencjalne skutki wyczerpywania się łatwo dostępnych surowców energetycznych będących motorem rozwoju dzisiejszego świata. Alternatywy – energetyka jądrowa, surowce odnawialne. Problem planowego osłabiania produktów przemysłowych i konsekwencje takich działań;
 5. Planowe osłabianie produktów przemysłowych i konsekwencje takich działań;
 6. Ekonomiczne aspekty globalizacji: rynek globalny i nowe reguły w ekonomii i gospodarce, zagadnienie nierównomiernego rozwoju społeczeństw, działalność gospodarczych organizacji międzynarodowych, korporacje, przyczyny światowych kryzysów;
 7. Kulturowe aspekty globalizacji: teoria zderzenia cywilizacji Huntingtona i inne pokrewne; zachodnie społeczeństwo konsumpcyjne, multikulturalizm ;
 8. Przykłady adaptacji globalnych działań do lokalnych warunków;
 9. Procesy  indygenizacji (ulokalnienia), kreolizacji (mieszania) i hybrydyzacji;
 10. Polityczne aspekty globalizacji: światowy układ sił, główne konflikty i wojny XXI wieku, terroryzm; idee demokracji w zderzeniu ze współczesnym rynkiem.).  

Metody kształcenia

praca z tekstem, praca w grupach, metoda przypadków, objaśnienie, film, wykład problemowy, wykład informacyjny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie analizy zadanego przypadku (25% wartości oceny); aktywne uczestnictwo w zajęciach (25%) oraz zdanie egzaminu ustnego (50% wartości oceny końcowej): prawidłowa odpowiedź na 2 pytania

Literatura podstawowa

 1. J. Baylis , S. Smith, Globalizacja polityki światowej Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych , Kraków 2008.
 2. M.Bogunia – Borowska, M. Śleboda, Globalizacja i konsumpcja Dwa dylematy współczesności, Kraków 2003.
 3. Ch. Grefe, M. Greffrath M., H. Schumann , Czego chcą krytycy globalizacji, Kraków 2004.
 4. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997.
 5. A. Dylus, Globalizacja. Refleksje etyczne, Wrocław 2005.
 6. H.P. Martin, H. Schumann, Pułapka Globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt ,Wrocław 1997.
 7. G. Ritzer, Mc Donaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1997.
 8. J.E. Stiglitz, Globalizacja , Warszawa 2004.
 9. B. Barber, Dżihad contra Macświat, Warszawa 1997.
 10. Globalizacja i My. Tożsamość lokalna wobec trendów globalistycznych red. R. Piekarski, M. Graban , Kraków 2003.
 11. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared servis centers, A. Szymaniak (red.), Warszawa 2008.
 12. Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków, S. Miklaszewski, E. Molendowski,  Warszawa 2009.
 13. D. Hall, New Age w Polsce. Lokalny wymiar globalnego zjawiska, Warszawa 2007.
 14. T. T. Karczmarek, Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Warszawa 2007.
 15. E. Polak, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Warszawa 2009.
 16. S. Sassen, Globalizacja. Nowej mobilności ludzi i pieniędzy, UJ Kraków 2007.
 17. J. A. Scholie, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, Sosnowiec 2006.
 18. J. E., Stiglitz, Wizja sprawiedliwej globalizacji ,Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN 2007.
 19. D. Tapscott , D. W. Anthony, Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Warszawa 2008.
 20. Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii. Aspekty ekonomiczno-techniczne,. W. Jabłoński, J. Wnuk. (red.), Sosnowiec 2009.

Literatura uzupełniająca

Filmy:

 1. Doktryna Szoku , The Shock Doctrine, Wielka Brytania 2009.
 2. Drogi terroru, Les routes de la terreur, Francja 2011.
 3. Home SOS Ziemia!, Francja 2009.
 4. Korporacja, The Corporation, USA 2003.
 5. Korporacyjne jedzenie,  Food Inc,  USA 2008.
 6. Kryzys cywilizacji,/Crizis of Cywilization/Wielka Brytania 2011.
 7. Nakarmimy świat, We feed the Word, Austria 2006.
 8. Sześć stopni może zmienić świat, Six Degrees could change the Word, , USA 2007. National Geografic.
 9. Zaróbmy jeszcze więcej, Let’s Make Money, Austria 2009.
 10. Zabójczo tanie, A Killer Bergain,  Dania 2008 .
 11. Zniewolone łono, La ventre des fammes , Francja 2011.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 18:18)