SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria informacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria informacji
Kod przedmiotu 08.9-WH- P-BP-JWI-Ć-S14_pNadGenLUSKK
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Krystian Saja
 • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozumienie istoty i znaczenia informacji, znajomość metod i narzędzi pozyskiwania informacji oraz umiejętność samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, a także gromadzenia, analizowania i interpretowania informacji jako systemu cybernetycznego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Pojęcie informacji. Informacja jako system cybernetyczny. Przykładowe sposoby definiowania informacji. Własności informacji. Wartość informacji. Informacja jako towar. Informacja jako kapitał. Cechy użytecznej informacji. Rola informacji w podejmowaniu decyzji. Kształtowanie społeczeństwa informacyjnego. Rola i znaczenie internetu w społeczeństwie informacyjnym. Metody pozyskiwania informacji. Procesy informacyjne.

Metody kształcenia

wykład informacyjny, problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie końcowe

Literatura podstawowa

 1. Kurek-Kokocińska S., Informacja zagadnienia teoretyczne i uwarunkowania prawne działalności  informacyjnej, Łódź 2004.
 2. Stefanowicz B., Informacja, Warszawa 2010.
 3. P. Przybyłowicz, Wstęp do teorii Informacji i kodowania, Centrum Modelowania Matematycznego SIGMA, 2008, http://www.cmmsigma.eu/download/mat_info/wstep_do_teorii_informacji.pdf
 4. M. Heller, Początek jest wszędzie, Warszawa 2002.
 5. Ch. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, przeł. M. Sowa, Kraków 2008.
 6. P. Jaśkowski, Neuronauka poznawcza. Jak mózg tworzy umysł, Warszawa 2009.
 7. G. Marcus, Prowizorka w mózgu. O niedoskonałościach ludzkiego umysłu, przeł. A. Nowak, Sopot 2009.
 8. Ph. Ball, Masa krytyczna. Jak jedno z drugiego wynika, przeł. W. Turopolski, Kraków 2007.
 9. D. Deutsch, Struktura rzeczywistości, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Heath, Uwieść podświadomość. Psychologia reklamy, przeł. J. Trojnar, Sopot 2013.
 2. A. B. Pease, Mowa ciała, przeł. J. Grabiak, Poznań 2011.
 3. J.-G. Causse, Niesamowita moc kolorów, przeł. M. Chojnacki, Katowice 2015.
 4. G. Jenner, Milion lat w jeden dzień. Fascynująca historia życia codziennego od jaskini do globalnej wioski, przeł. J. Mastalerz, Warszawa 2016.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalizacji broker informacji.


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 20:47)