SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu
Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-HLP-B-1/5-K-S14_pNadGen2YPD4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
 • dr Aneta Narolska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poszerzenie i uporządkowanie wiedzy o literaturze doby romantyzmu i pozytywizmu w perspektywie historycznej i kulturowej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych cech literatury XIX wieku oraz wykształcenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich w obrębie obu epok.

Wymagania wstępne

Zaliczenie poprzedniego kursu z historii literatury polskiej.

Zakres tematyczny

Pochodzenie i znaczenie terminu „romantyzm”; periodyzacja; opozycja wobec oświeceniowego racjonalizmu; romantyczna estetyka ekspresji i kreacji; typowe gatunki literackie; romantyzm krajowy i emigracyjny; romantyczny regionalizm; powieść międzypowstaniowa. Geneza i tło polskiego pozytywizmu; antynomie światopoglądu pozytywistycznego; teoria i praktyka literatury tendencyjnej; życie literackie – rola publicystyki; przemiany powieści i noweli; ewolucja pojmowania realizmu; proza naturalistów; żywotność poetyki romantycznej w poezji – przemiany liryki; twórczość przedburzowców; zapowiedzi przełomu modernistycznego.

Metody kształcenia

Wykład analityczny i wykład problemowy; dyskusja panelowa, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z aktywności studentów (głosy w dyskusji, rozwiązywanie problemów badawczych), pozytywna ocena semestralnej pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

 1. Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i historia, Warszawa 1978.
 2. Kowalczykowa A. Dramat i teatr romantyczny, Warszawa 1997.
 3. Kulczycka-Saloni J., Literatura polska lat 1876 a inspiracja E. Zoli, Wrocław 1974.
 4. Markiewicz H., Pozytywizm, Warszawa 1980.
 5. Martuszewska A., Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895), Wrocław 1977.
 6. Martuszewska A., Pozytywistyczne parabole, Gdańsk 1997.
 7. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863, pod red. M. Janion, t.1-3, Warszawa-Kraków 1975-1992.
 8. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1994.
 9. Witkowska A., R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

 1. Bachórz J., „Realizm bez chmurnej jazdy”. Studia o powieściach Józefa Korzeniowskiego, Warszawa 1979.
 2. Bachórz J., Od romantyzmu do powieści tendencyjnej, [w:] Studia o narracji, pod red. J. Błońskiego, Wrocław 1982.
 3. Fita S., „Pozytywista ewangeliczny”. Studia o Bolesławie Prusie, Lublin 2008.
 4. Janion M., Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.
 5. Kowalczykowa A., Słowacki, Warszawa 1999.
 6. Maria” i Antoni Malczewski. Kompendium źródłowe, oprac. H. Gacowa, przedm. J. Maciejewski, Wrocław 1974.
 7. Mazur A., Parnasizm w poezji polskiej drugiej połowy XIX wieku i początku XX wieku, Opole 1993.
 8. Sobieraj T., Fabuły i „światopogląd”. Studia z historii polskiej powieści XIX-wiecznej, Poznań 2004.
 9. Tomkowski J., Mój pozytywizm, Warszawa 1993.
 10. Witkowska A., Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1975.
 11. Woźniakiewicz-Dziadosz M., Między buntem a rezygnacją. O powieściach Narcyzy Źmichowskiej, Warszawa 1978.
 12. Wyka K., Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.
 13. Żmigrodzka M., Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 1965.

Uwagi

W przypadku wyboru „lżejszej” formy końcowego zaliczenia przedmiotu kierunkowego, tj. pracy pisemnej (której przypisano mniejszą wartość punktów ECTS) zamiast egzaminu (wyżej punktowanego), studenci są zobligowani do zaliczenia w tym samym semestrze dodatkowego przedmiotu obieralnego (spośród oferty Instytutu Filologii Polskiej, Wydziału Humanistycznego lub ogólnouczelnianej), by w końcowym rozliczeniu semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS (uzyskanie co najmniej 30 pkt. ECTS jest warunkiem zaliczenia semestru).

Fakt wybrania niżej punktowanej formy zaliczenia danego przedmiotu oraz wybór w związku z tym dodatkowego przedmiotu należy zgłosić osobie prowadzącej zajęcia oraz w sekretariacie IFP najpóźniej do końca drugiego tygodnia właściwego semestru.


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-09-2016 22:53)