SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA2: Etyka stosowana - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA2: Etyka stosowana
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FES-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Ukazanie możliwości zastosowania argumentacji etycznej do szczegółowych dziedzin życia

Wymagania wstępne

Podstawy historii etyki i filozofii człowieka

Zakres tematyczny

1. Etyka a prawo

2. Etyka a polityka

3. Etyka a środowisko: życie, ekologia, prawa zwierząt.

4. Etyka wobec: kary śmierci, samobójstwa, eutanazji, aborcji, konsekwencji rewolucji terapeutycznej.

5. Problem ubóstwa na świecie - sprawiedliwość a miłosierdzie.

6. Etyka wobec seksualności człowieka.

7. Etyka walki. 

Metody kształcenia

Analiza tekstów, dyskusja panelowa

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwiuml, znajomość wybranych lektur

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 20
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 40
Łącznie 60 60
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

1. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998.

2. Etyka. Zarys., red. J. Pawlica, Kraków 1992.

3. Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, przekł., oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1993. 

4. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001

5. D. Ślęczek-Czakon, Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych, Katowice 2014.

Literatura uzupełniająca

1. R. B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996. 

2. J. McMahan, Etyka zabijania, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 20:12)