SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB2: Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB2: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FZZL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Maria Miłkowska
  • dr Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu typowych, tradycyjnych zadań funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach, jak również z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim (HRM) oraz rozwoju pracowników w organizacji (HRD). W trakcie trwania zajęć student zapoznaje się z zasadniczymi elementami Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Rozwija kompetencje w zakresie praktycznych umiejętności przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Istota, cele i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Tendencje w zakresie funkcji personalnej. Definicje i modele zarządzania zasobami ludzkimi. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zarządzania personelem. Strategia personalna – założenia, cechy, czynniki wpływające. Rodzaje i modele strategii personalnej. Struktura podmiotowa zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Planowanie zasobów ludzkich z perspektywy strategii. Procedura planowania i proces doboru personelu. Rekrutacja i dobór pracowników. Zapoznanie z metodą Assessment Center oraz Development Center. Planowanie rozwoju pracowników. Stosowane metody. System oceniania pracowników. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi: outsourcing i outplacement.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, prezentacja multimedialna, praca w grupie, dyskusja;

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test na ocenę zawierający pytania zamknięte jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte (w proporcji 80 % pytania zamknięte i 20 % pytania otwarte)  z treści omawianych na wykładach .

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2011
  2. Chmiel N. (red), Psychologia pracy i organizacji, Gdańsk 2007
  3. Kostera M., Zarządzanie personelem, Warszawa 2006
  4. Pocztowski A., Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, strategie – procesy – metody, Warszawa 2003
  5. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca

  1. Król  H , Ludwiczyński M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa 2007.
  2. Zbiegień – Maciąg L., (red.), Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi, Kraków 2002
  3. Zbiegień – Maciąg L., Kluwer W., (red.)., Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, Kraków 2006

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 15:36)