SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Psychologia procesów poznawczych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Psychologia procesów poznawczych
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPPP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z obszarem procesów poznawczych, w sposób pozwalający na zastosowanie wiedzy o tych procesach w praktycznych działaniach międzyludzkich  (np.organizowanie materiału percepcyjnego,efektywne prowadzenie zajęć, wykorzystywanie praw pamięci).

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Psychologia poznawcza a procesy poznawcze. Procesy a struktury poznawcze.Procesy percepcyjne( odbiór wrażeń i spostrzeganie) i ich psychofizjologiczne podstawy. Spostrzeganie figuralne a spostrzeganie społeczne. Przetwarzanie informacji konkretno-obrazowej: wyobraźnia. Proces myślenia jako typowo ludzka forma funkcjonowania abstrakcyjno-pojęciowego- rozumowanie i inne operacje umysłowe,kształtowanie pojęć. Pamięć jako proces, właściwość i składowa biografii. Prawa pamięci i uczenia się.Proces uwagi-teorie,cechy,rodzaje. Wpływ emocji na procesy poznawcze. Różnice indywidualne w zakresie procesów poznawczych.

Metody kształcenia

prezentacje ze strony studentów, analiza kanoniczna tekstów, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, aktywność na ćwiczeniach.

Literatura podstawowa

Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańsk 2005.

Chlewiński Z., Psychologia poznawcza, Gdańsk 2004.

Literatura uzupełniająca

Nęcka Z.(et al.),Psychologia poznawcza, Warszawa 2007 (zastosowanie w ograniczonym zakresie).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-09-2016 21:27)