SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Psychologia agresji i konfliktów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Psychologia agresji i konfliktów
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPAK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studentów w problematykę powstawania agresji, zachowań agresywnych oraz zaburzeń agresywnych oraz w psychologię rozwiązywania konfliktów. Przedstawienie istoty konfliktu społecznego i mechanizmów determinujących wybuch, przebieg i zakończenie sytuacji konfliktowej; wskazanie na znaczenie przyjmowanej roli w czasie narastania konfliktu. Podniesienie umiejętności w zakresie osobistego radzenia sobie z agresją, doświadczeniami bycia sprawca i ofiarą.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej i społecznej.

Zakres tematyczny

Definicje agresji, rodzaje agresji, agresywność, gotowość do agresji;cele i funkcje konfliktów.

Koncepcje i modele agresji:  koncepcja biologiczna, socjobiologiczna, psychoanalityczna Z. Freuda; teoria frustracja-agresja; teoria społecznego uczenia się; Ogólny Model Agresji (GAM) Andersona i Bushmana;

Wyznaczniki i uwarunkowania agresji: prowokacja, pobudzenie emocjonalne, normy społeczne, nastawienie wobec agresji, jej rodzinne  i osobowościowe uwarunkowania.

Przestępczość a agresja. Podejmowanie roli agresora i ofiary. Przemoc i terroryzm.

Teoria i praktyka rozwiązywania konfliktów: teorie antropologiczne, socjologiczne i filozoficzne, historyczne. Geneza teorii i współczesne teorie konfliktów. Modele dynamiki konfliktów. Fazy przebiegu procesu konfliktu.

Czynniki intensyfikujące przebieg konfliktu. Kierowanie konfliktem. Analiza własnych stanów i predyspozycji oraz preferencji w sytuacji konfliktowej. Rola, funkcje i znaczenie konfliktów dla rozowoju jednostki i grup – ujęcie psychologiczne. Podstawowe konflikty– formy i propozycje ich rozwiązywania.

Metody kształcenia

Case – study, prezentacja, praca w zespołach, dyskusja grupowa, praca z książką.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 18
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 20 32
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Anderson, C.A., Bushman, B.J. (2002). Human Aggression. Annual Review of Psychology,  53, 27-51.
  2. Archer, J. (2010). What is Indirect Aggression in Adults?, in. K. Osterman [eds.] Indirect and      Direct Aggression (pp.3-16). Frankfurt am Main: Peter Lang.
  3. Chełpa, S.,  Witkowski, T.(1999).Psychologia konfliktów, Wrocław: Unus.
  4. Gudykunst W. B., Kim Y. Y. (2000). Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się interpersonalnym. Warszawa: PWN.
  5. Deutsch,M., Coleman,P.T.(red)(2005).Rozwiązywanie konfliktów. Kraków:UJ.
  6. EdelmanR.(2005).Konflikty w pracy. Gdańsk:GWP.
  7. Gut, J. Haman, W.(1993). Docenić konflikt. Warszawa: Kontrakt.
  8. Miluska Boski (red.) Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia (red.), 1998, Poznań: Bonami, s. 320.

 

 

 

  1. PIetrzak H. Red. Agresja – konflikt – społeczeństwo, pod red. H. Pietrzaka, Tyczyn 2000.

 

  1. Ch. W. Moore  Mediacje. Praktyczne sposoby rozwiązywania konfliktów, Warszawa, 2009.

 

Literatura uzupełniająca

Do ustalenia na zajęciach

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marzanna Farnicka (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 23:04)