SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Zachowania organizacyjne
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FZO-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Góralewska-Słońska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy z podstaw psychologii społecznej, psychologii, socjologii, politologii i antropologii, na których bazują zachowania organizacyjne, jako interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, w zakresie wykorzystania jej w praktyce do sprawniejszego komunikowania się, zrozumienia jednostek i grup a w konsekwencji efektywniejszego kierowania ludźmi w organizacji. Celem jest także nakłonienie studentów do wykorzystania mechanizmów wpływu społecznego, do osiągania zamierzonych celów. Wykorzystanie wiedzy z zakresu spostrzegania i autoprezentacji do skutecznego tworzenia wizerunku własnej osoby.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do zachowań organizacyjnych. Indywidualne, grupowe i systemowe determinanty zachowań organizacyjnych. Problematyka wpływu społecznego, perswazji, autoprezentacji. Problematyka rozpoznawania postaw i czynników determinujących postawy w miejscu pracy, zagadnienia dotyczące procesu percepcji i spostrzegania społecznego Wywieranie wpływu na grupę – skuteczna autoprezentacja. Asertywność, kreatywność, samoocena – problematyka budowania motywacji. Psychologiczne role w zespole, kształtowanie działań proefektywnościowych.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca indywidualna, praca w grupie, studium przypadku

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywność w czasie ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz zaliczenie na ocenę pozytywną testu końcowego zawierającego pytania otwarte i zamknięte zawierające materiał z treści ćwiczeń i literatury podstawowej. (test składa się w 20% z pytań otwartych i 80% pytań zamkniętych). 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 30
Łącznie 60 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. Aronson E., Wilson T., Akert R.: Psychologia społeczna. Serce i umysł. Zysk i S – ka, Poznań 1997;
  2. Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2007;
  3. Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2005;
  4. Robbins S.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004;
  5. Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999;

Literatura uzupełniająca

  1. Kenrick D., Neuberg S., Cialdini R., Psychologia społeczna Rozwiązane tajemnice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
  2. Doliński D., Techniki wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006.
  3. Cialdinii R., Wywieranie wpływu na ludzi Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 15:35)