SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty rozwoju osobistego: Trening autoprezentacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty rozwoju osobistego: Trening autoprezentacji
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-WRO-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marzanna Farnicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rozwinięcie  umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, zapoznanie z teoriami i mechanizmami wpływu społecznego, ćwiczenie umiejętności porozumiewanie się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z dziedzin będących podstawą dla doradztwa filozoficznego i coachingu, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z psychologii społecznej i komunikacji interpersonalnej oraz psychologii poznawczej ( poznawania społecznego)

.

Zakres tematyczny

1.       Rola komunikacji w interakcjach społecznych

2.       Analiza różnych założeń i teorii związanych z komunikacją

3.       Analiza wpływu różnych typów przekazów komunikacyjnych

4.       Ćwiczenia w rozpoznawaniu i określaniu konsekwencji wybranych technik i strategii komunikacyjnych

5.       Rozpoznawanie i doskonalenie własnych technik komunikacyjnych

Metody kształcenia

Warsztat, ćwiczenia w grupie, ćwiczenia z kamera, przygotowywanie wystąpień publicznych, praca z książka, praca na materiale źródłowym (spoty reklamowe)

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i zaliczenie wszystkich etapów warsztatu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 60 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 100 125
Łącznie 160 155
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 4 5
Łącznie 6 6

Literatura podstawowa

1.Aronson (2001) Serce i umysł, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Cialdini, R. (1999). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Głodowski, W. (1999). Bez słowa. Komunikacyjne funkcje zachowań. Warszawa: Hansa Communication.

4. Jay, A., Jay, R., (2001) Skuteczna prezentacja. Zysk i SP-ka.

5. Key, M., Davis, M., Fanning, P. (2001) Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk, GWP.

6. Menard, J.D. (2009) Jak występować publicznie, Warszawa, Santorski Jacek &Co Agencja Wydawnicza.

7. Negrino, T., (2005) Power Point. Tworzenie prezentacji. Projekty. HELION.

9. Pease, A. (2010). Mowa ciała. Gdańsk: GWP

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 19:40)