SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB5: Psychologia emocji i motywacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB5: Psychologia emocji i motywacji
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPEM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nadrzędnym celem wykładu jest zrozumienie roli emocji i motywacji w życiu człowieka. Szczególny nacisk 
zostanie położony na rozróżnienie naukowego rozumienia pojęć i zjawisk z obszaru emocji i motywacji od wiedzy 
potocznej, pokazanie najnowszych odkryć nauki w zakresie rozumienia i badania zjawisk emocjonalnych i 
motywacyjnych praz przekazanie wiedzy o mechanizmach powstawania emocji i motywacji. 

 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, zaangażowanie i dobra motywacja studenta do 
zdobywania wiedzy z omawianego obszaru nauki. 

 

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia dotyczące procesów emocjonalnych: skąd się biorą emocje, jaka jest ich geneza, jakie 
są typy emocji, jakie są konsekwencje wzbudzenia emocji dla funkcjonowania człowieka, na czym polega funkcja 
motywacyjna emocji, emocje świadome vs. Nieświadome. 
Psychologiczne koncepcje emocji. 
Stereotypy i reguły ekspresji emocji: ekspresja werbalna, mimika i zachowania niewerbalne, specyficznośc 
sytuacyjna i kulturowa. Zróżnicowanie w zależności od płci, kultury. 
Społeczny kontekst rozwoju emocji: emocje a wychowanie, wpływ kultury i zdarzeń historycznych, kształtowanie i 
rozwój emocji w cyklu życia. 
Emocje i ich wpływ na funkcjonowanie człowieka: pojęcie dobrostanu psychicznego, dojrzałość emocjonalna, 
inteligencja emocjonalna, zaburzenia afektywne. 
Emocje a zdrowie: Emocje a choroby somatyczne przyczyny i wskaźniki podatności na zachorowania, 
poznawczo-emocjonalne podejście do radzenia sobie ze stresem zdrowotnym, wpływ emocji na odporność. 
Szczegółowe omówienie wybranych emocji: strach, smutek, złość, wstręt i poczucie winy. 
Podstawowe zagadnienia dotyczące procesów motywacyjnych: jakie są różnice między motywacją, potrzebą, 
popędem, celem, jakie są typy motywacji, na czym polegają konflikty motywacyjne, rola motywacji 
nieświadomych, standardy wartościowania i mechanizmy samokontroli, motywacje wyższego rzędu i motywacje 
prospołeczne. 

 

Metody kształcenia

Wykład tradycyjny, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, dyskusja 

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady kończą się sprawdzianem pisemnym. Minimalny próg procentowy do uzyskania pozytywnej oceny 
wynosi 70%.Ocena wystawiana jest na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywnego udziału w dyskusjach 
i oceny z kolokwium zaliczeniowego. 

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 30
Łącznie 55 55
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

Franken Robert (2012). Psychologia motywacji. Gdańsk, GWP 
Haviland-Jones Jeannette M., Lewis Michael (2005). Psychologia emocji, Gdańsk, GWP. 

 

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca będzie na bieżąco przedstawiana na wykładach.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-10-2016 19:12)