SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB5: Psychologia reklamy i marketingu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB5: Psychologia reklamy i marketingu
Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-FPRM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Joanna Kubicka-Jakuczun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących marketingu. Zaznajomienie studenta z systemem informacji marketingowej, elementami marketingu i ich charakterystyką: produktem, ceną, promocją i dystrybucją oraz rodzajami strategii marketingowych. Scharakteryzowanie zachowań konsumenta na rynku oraz psychologicznych aspektów reklamy.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Podstawowe zagadnienia z obszaru psychologii reklamy. Podstawowe pojęcia z zakresu marketingu. Segmentacja rynku jako proces. Produkt, marka, promocja i cena jako podstawowe elementy analizy planowania marketingowego.  Procesy poznawcze a reklama. Elementy skutecznego przekazu reklamowego – człowiek, emocje, humor. Oczekiwania konsumentów. Kupowanie refleksyjne, nieplanowane oraz nawykowe. Przywiązanie do marki.

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test końcowy, pisemny, pytania formułowane w oparciu o materiał omawiany na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Tyszka T. (red), Psychologia ekonomiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  2. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2005.
  3. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca

  1. Zawadzka A. M., Dlaczego przywiązujemy się do marki?, GWP, Gdańsk 2006.
  2. Cialdini R. B., Wywieranie wpływu na ludzi, GWP, Gdańsk, 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 15:33)