SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA5: Logika praktyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA5: Logika praktyczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FLP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dariusz Sagan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności logicznych przydatnych nie tylko w rozważaniach naukowych, ale możliwych do wykorzystania również w wielu sytuacjach codziennego życia.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Stosunki między zakresami nazw; 2) Wnioskowania sylogistyczne (metodą 5 warunków poprawności trybów sylogistycznych); 3) Kwadrat logiczny; 4) Prawa konwersji, obwersji, kontrapozycji; 6) Relacje; 7) Wypowiedzi modalne; 8) Pytania; 9) Błędy w definiowaniu i rozumowaniu; 10) Nielojalne fortele erystyczne.

Metody kształcenia

1) Wykład informacyjny; 2) Ćwiczenia w formie samodzielnego rozwiązywania zadań; 3) Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium polegającego na samodzielnym rozwiązywaniu zadań.

Literatura podstawowa

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, wyd. 26, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 21:16)