SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia kultury z elementami estetyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia kultury z elementami estetyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FKE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat kluczowych pojęć, koncepcji oraz  teorii z zakresu filozofii kultury

Wymagania wstępne

Podstawy filozofii, historii, historii kultury. 

Zakres tematyczny

Definiowanie kultury.Specyfika filozofii kultury i jej miejsce pośród innych dziedzin badań nad kulturą. Główne paradygmaty badawcze w teorii kultury: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, konfiguracjonizm, strukturalizm, podejście lingwistyczne, krytyczne, neodarwinizm, i.in.

4. Wybrane problemy filozofii kultury: relacja natura-kultura, kultura a poznanie, rozwój kultury, kultura a świadomość, rola sacrum i profanum w kulturze, kulturotwórcza rola technologii i mediów, władza a kultura, kulturowe czynniki budowania tożsamości (gender, narodowość, religia, itp.), kulturowe formowanie ciała.

Wybrane koncepcje filozofii kultury. Spengler i zmierzch zachodniej cywilizacji. Psychoanaliza i kultura ograniczająca naturę. Plessner i Gehlen — kultura wspomagająca naturę. Cassirer — neokantyzm i teoria form symbolicznych. Szkoła Frankfurcka, Ortega y Gasset — krytyczna teoria kultury, kultura masowa. Heidegger, Gadamer, Ricoeur - hermeneutyczne ujęcie kultury. Levi-Strauss — ukryte struktury kultury. Bourdieu — habitus, pole i kapitał symboliczny jako determinanty kultury. Foucault, Habermas, Fairclough  — kultura w ujęciu teorii dyskursu. Baudrillard, Zizek, Agamben — strategie krytyki kultury współczesnej. McLuhan, Ong, Ulmer, Flusser — medialne determinanty kultury. Kristeva, Haraway — feministyczna krytyka kultury.

Metody kształcenia

Wykład syntetyczny, opisowy, analityczny, problemowy.

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zbiorcza ocena aktywności na zajęciach.

Egzamin pisemny.

Literatura podstawowa

1.               Antropologia kultury. Red. Godlewski G. Warszawa 2005.

2.               Baldwin E. i inn. Wstęp do kulturoznawstwa. Poznań 2007.

3.               Eagleton T. The Idea of Culture. Oxford 2000.

4.               Geertz C. The Interpretation of Cultures. New York. 1973.

5.               Konersmann R. Filozofia kultury. Wprowadzenie. Warszawa 2009.

6.               Lechte J. Panorama współczesnej myśli humanistycznej. Od strukturalizmu do postmodernizmu. Warszawa 1999.

7.               Morely D. Television, Audiences and cultural Studies. London – New york 1992.

8.               Rosińska Z., Michalik J. Co to jest filozofia kultury. Warszawa 2007.

9.               Strinati D. Wprowadzenie do kultury popularnej. Poznan 1998;

10.             The Interpretative Turn. Philosophy, Science, Culture. Red. D.R. Hiley, R. Shusterman. Ithaca 1991.

11.             Wprowadzenie do wiedzy o kulturze: zagadnienia i wybór tekstów. Red. Godlewski Grzegorz i in. Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

1.               Carroll N. Filozofia sztuki masowej. Gdańsk 2011.

2.               Postmodernizm. Wybór tekstów. Red. Nycz R. Kraków 1998.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 16:08)