SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA6: Etyczne dylematy współczesności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA6: Etyczne dylematy współczesności
Kod przedmiotu 08.1-WH-CDFP-FEDW-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest przyswojenie studentom etyki współczesnej, przy szczególnym uwzględnieniu jej stosowalności, zatem dylematy współczesności będą rozpatrywane w ramach etyki stosowanej. Ważne jest ogólne wprowadzenie w moralne i etyczne zagadnienia współczesności.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw filozofii moralnej. Podstawowa znajomość języka angielskiego. Umiejętność posługiwania się logiką i filozoficzną analizą tekstów. Ogólna znajomość metaetyki.

Zakres tematyczny

Celem zajęć będzie przybliżenie studentom informacji o najważniejszych współczesnych problemach obecnych w etyce indywidualnej i społecznej oraz związanych z nimi kontrowersjach. W szczególności podejmować będziemy tematy: podstawowe informacje o etyce, jej rodzajach; problemy bioetyki; ocena ważnych zjawisk i procesów społecznych (wielokulturowość, wojna - pokój, globalizacja). Etyka tradycyjna a etyka współczesna. Prawa zwierząt a dobrostan zwierząt.

Metody kształcenia

Przede wszystkim refleksja i dyskusja nad niekiedy bardzo skomplikowanymi dylematami współczesności. Referat na wybrany przez prowadzącego temat.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach. Zaliczenie ustne.

Literatura podstawowa

1. P. Singer, Etyka praktyczna, Książka i Wiedza 2003.

2. P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, PIW 2004.

3. J. McMahan, Etyka zabijania, PWN 2012.

4. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka 2001.

 

Literatura uzupełniająca

1. J. S. Foer, Zabijanie zwierząt, Krytyka Polityczna 2013.

2. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Książka i Wiedza 1998.

3. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Znak 2011.

4. Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia, red. J. Ziobrowski, Scholar 2013.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Tomasz Turowski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 13:16)