SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia religii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia religii
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-FR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z najważniejszymi problemami oraz nurtami i szkołami filozofii religii.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

1) Filozofia religii a filozofia, religiologia, religioznawstwo, teologia; 2) Główne szkoły i nurty filozofii religii; 3) Rodzaje religii i twierdzeń religijnych; 4) Problem uzasadnienia twierdzeń religijnych; 5) Argumenty na rzecz tezy o istnieniu / nieistnieniu Boga; 6) Rodzaje twierdzeń o relacji między sferą nadnaturalną i światem empirycznym; 7) Problem nadnaturalnych interwencji; 8) Religia a nauka; 9) Naturalizowanie religii; 10) Filozoficzne aspekty twierdzeń religijnych.

Metody kształcenia

Wykład, wykład z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych, dyskusja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test wyboru.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Bóg - Nicość : teologie negatywne u progu czasów nowożytnych / Jan Miernowski ; [przeł. Maciej Abramowicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. - Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 2002. 
    A companion to philosophy of religion / ed. by Philip L. Quinn and Charles Taliaferro. - Malden : Blackwell, cop. 2004. 
    Człowiek i religia : zarys filozofii religii / Zofia J. Zdybicka. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1984.
    Człowiek w świecie symboli : antropologia filozoficzna Mircei Eliadego / Artur Rega. - Kraków : "Nomos", 2001.
    Dosłowna i niedosłowna interpretacja wierzeń religijnych / Konrad Waloszczyk ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej. - Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2012.
    Fenomenologia religii / Geo Widengren ; przeł. Joanna Białek. - Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2008.
    Filozofia religii / wybrał i wstępem opatrzył Bohdan Chwedeńczuk ; przeł. [z ang.] Tadeusz Baszniak [i in.]. - Warszawa : "Spacja" : Fundacja "Aletheia", 1997.
    Filozofować w kontekście teologii : problem religii prawdziwej / red. Piotr Moskal ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii. Katedra Filozofii Religii. - Lublin : Wydaw. KUL, 2004.
    Filozofowie o religii : przekłady. [T. 1], (De tribus impostoribus, Campanella, Aniczkow, Kozielski, Kant, Fichte, Schleiermacher, Hegel, Schelling, Pearson, Guyau) / wyboru dokonał oraz wstępami i przypisami opatrzył Andrzej Nowicki. - Warszawa ; Kraków : Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. Odział Wojewódzki, 1960.
    Filozofowie o religii : przekłady. T. 2, (Sekstus Empiryk, Giordano Bruno, Giulio Cesare Vanini, Tommaso Campanella, Sylvain Marechal, Jan Wincenty Smoniewski, Hans Vaihinger) / wyboru dokonał oraz wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Nowicki. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1963.
    Funkcje modeli w poznaniu Boga : analiza propozycji współczesnych filozofów anglosaskich / Emil Furtak ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Filozoficzny. - Kraków : "Unum", 2001. 
    Jeśli Boga nie ma... : o Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii / Leszek Kołakowski ; przekł. autoryzowany [z ang.] Tadeusz Baszniak i Maciej Panufnik. - Londyn : "Aneks", 1987.
    Mity, modele, paradygmaty : studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii / Ian G. Barbour ; [tł. Marek Krośniak]. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1984.
    Odczarowanie : religia jako zjawisko naturalne / Daniel C. Dennett ; przeł. i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2008. 
    Podstawy nauk o religii / Andrzej Bronk. - Wyd. 3 popr. i zm. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2009.
    Problem Boga w filozofii religii : krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu transcendencji / Henry Duméry ; tł. [ z franc.] Ireneusz Kania ; przedm. Piotr Siejkowski. - Kraków : "Znak", 1994.
    Światopogląd, religia, teologia : zagadnienia filozoficzne i metodologiczne / Stanisław Kamiński ; do druku przygotowali Monika Walczak, Andrzej Bronk ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. - Lublin : Wydaw. Towarzystwa Naukowego KUL, 1998.
    Wprowadzenie do filozofii religii / Stanisław Wszołek. - Kraków : Wydaw. WAM, 2004.
    Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy. Problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie / Piotr Bylica ; Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 7, Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016
    Teodycea / Wincenty Granat, Lublin: KUL, 1962.
    Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kulturze europejskiej / Paweł Mazanka. - Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2003.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 22:29)