SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sztuka argumentacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sztuka argumentacji
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-SA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowych informacji z zakresu technik argumentacyjnych oraz zdobycie przez studenta umiejętności poprawnego argumentowania na drodze analizy klasycznych tekstów filozoficznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Logiczne podstawy argumentacji. Pojęcie wnioskowania. Rodzaje wnioskowań: dedukcja, abdukcja, indukcja. Błędy w argumentacji, nieuczciwe chwyty w dyskusji.

Metody kształcenia

Wykład. Dyskusja. Analiza tekstów.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach. Umiejętność prawidłowej analizy dyskusji natury filozoficznej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

  1. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji
  2. K. Szymanek, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny
  3. G. Berkeley, Trzy dialogi między Hylasem i Filonousem
  4. J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego
  5. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Adam Trybus (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 12:00)