SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozoficzna analiza tekstów kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozoficzna analiza tekstów kultury
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-FATK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest nauczenie studentów metod interpretacji i analizy tekstów filozoficznych. Szczególny nacisk kładziony będzie na poprawność oraz adekwatność wykładni. Główną metodą będzie metoda hermeneutyczna z uwzględnieniem filozofii analitycznej.

Wymagania wstępne

Podstawowy angielski i niemiecki. Znajomość historii filozofii, logiki i metodologii.

Zakres tematyczny

Tematyka obejmuje szerokie spektrum analityczne dotyczące klasycznych już tekstów z filozofii kultury. Na zajęciach mowa będzie o psychoanalizie Freuda i Lacana, poststrukturalizmie, dekonstrukcji Derridy oraz bio-polityki Foucaulta.

Metody kształcenia

Przede wszystkim dyskusja nad każdym interpretowanym tekstem. Student musi poprawnie zająć i uargumentować własne stanowisko wobec omawianego tematu. Egzamin przyjmuje formę ustną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność w trakcie zajęć, egzamin ustny.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. S. Freud, Pisma społeczne, tom IV, KR 1998.

2. J. Derrida, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.

3. J-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, Aletheia 1997.

4. G. Vattimo, Koniec nowoczesności, Universitas 2006.

5. M. Foucault, Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, PWN 2000.

6. H.-G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje, PIW 2000.

Literatura uzupełniająca

1. P. Dybel, Granice rozumienia i interpretacji, Universitas, 2004.

2. P. Dybel, Okruchy psychoanalizy. Teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem, Universitas 2007.

3. N. Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.

4. B. Banasiak, Filozofia "końca filozofii". Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Spacja 1995.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Tomasz Turowski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 12:22)