SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB2: Mistycyzm - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB2: Mistycyzm
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Justyna Kroczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie ze specyfiką mistyki pogańskiej i wschodniochrześcijańskiej

Wymagania wstępne

elementarna znajomość historii starożytnej i średniowiecznej

Zakres tematyczny

 1. Pojęcie mistyki i doświadczenia mistycznego
 2. Analiza książki W. Jamesa, Doświadczenia religijne
 3. Misteria greckie
 4. Nauki niepisane Platona
 5. Plotyn i neoplatonizm
 6. Gnostycyzm i gnoza chrześcijańska
 7. Ojcowie Pustyni
 8. Pierwsi apologeci greccy
 9. Szkoły katechetyczne. Klemens z Aleksandrii
 10. Teologia mistyczna. Pseudo-Dionizy Areopagita
 11. Duchowość hezychastyczna. Jan Klimak
 12. Hezychazm. Grzegorz Palamas
 13. Hezychazm a sufizm

Metody kształcenia

wykład informacyjny, prezentacja multimedialna, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium, obecność, aktywność, referat

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

W. James, Doświadczenia religijne, s. 344-389

Karl du Prel, Mistyka starożytnych Greków

Platon, Timajos

Plotyn, Enneady I.6; VI.9

Hans Jonas, Religia Gnozy

Apoftegmaty ojców pustyni

B. Tatakis, Filozofia bizantyjska, Kraków 2012

Orygenes, Przeciwko Celsusowi, ks I

Klemens Aleksandryjski, Kobrzec I, ks 1-13

Pseudo Dionizy, Imiona Boskie, ks. I, III, IX, XI

Pseudo-Dionizy, Teologia mistyczna

Jan Klimak Drabina raju

Filokalia. Teksy o modlitwie serca, roz. dot. Grzegorza Palamasa i Symeona Nowego Teologa

Literatura uzupełniająca

M. Gogacz, Filozoficzne aspekty mistyki: materiały do filozofii mistyki, Warszawa 1985

P. Ogórek, Mistyka chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, UKSW, Warszawa 2002

H. J. Witteveen, Sufizm – religia uniwersalna, przeł. E. Wójtowicz, Kraków 2000;

T. Merton, Myśli o Wschodzie, Kraków 2003

E. Wipszycka, Jak kształtował się autorytet mnichów egipskich. Casus kongregacji pachomiańskiej pierwszych pokoleń, Poznań 2012

E. Wipszycka, Kościół w świecie późnego antyku, Warszawa 1994

E. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju, Kraków 2004

J. Naumowicz, Pierwsi apologeci greccy,  Kraków 2004

A. Bancroft, współcześni mistycy i mędrcy, przeł. M. Kuźniak, Warszawa 2002

J. Andrzej Kłoczowski,  Drogi człowieka mistycznego, Kraków 2001.

A. Louth, (Laut) Początki mistyki chrześcijańskiej, przeł. Henryk Bednarek, Kraków 1997

J. Sudbrack, Mistyka. Doświadczenie własnego ja – Doświadczenie kosmiczne – Doświadczenie Boga, Kraków 1996

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Kroczak (ostatnia modyfikacja: 25-08-2016 22:09)