SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Etos i jego odmiany - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Etos i jego odmiany
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FEO-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Związanie zagadnień moralności z etosem, który uwypukla kontekst społeczny, środowiskowy i zawodowy.

Wymagania wstępne

Znajmość podstaw historii filozofii i historii etyki

Zakres tematyczny

1. Pojęcie etosu i relacje między etosem, moralnością, etyką.

2. Pojęcie wzoru, stereotypu, naśladownictwa.

3. Wzory osobowe a natura ludzka.

4. Etos wojownika w starożytnej Grecji.

5. Etos rycerski w średniowiecznej Europie.

6. Etos mieszczański i jego ewolucja (Beniamin Franklin). Recepcja etosu mieszczańskiego na ziemiach polskich w XIX w.

7. Etos służb publicznych.

8. Etos uczonego.

9. Etos w życiu publicznym: przestrzeń obywatela, media publiczne, życie i zdrowie, osoba jako podmiot moralny i prawa człowieka.

10. Etos służb publicznych. 

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa, referaty, prezentacje

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Kolokwium, znajomość wybranych lektur

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, (wydanie dowolne)

2. M. Ossowska, Moralność mieszczańska, (wydanie dowolne)

3. E. Nowak, K. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008. 

 

Literatura uzupełniająca

1. W. Sawczuk, Etos pedagogów/nauczycieli akademickich - między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Toruń 2009. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 00:51)