SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB5: Filozofia rosyjska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB5: Filozofia rosyjska
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FFR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Целью предмета является ознакомление студентов с основными идеями русской философии: Вссеединства, Софии Божьей Мудрости, Богочеловечества; а также тенденциями развития русской духовной культуры.

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B-1.

Zakres tematyczny

Курс лекции покажет, как и где родилась русская философия, какие были экономические, научные,культурные условия в России в ХVIII в. Потом представляется философские взгляды выдающихся мыслителей начиная от Сковороды и Радищева, через Чаадаева, словянофилов и западников, заканчивая системами Соловьева, Бердяева, Шестова, Булгакова, Карсавина. Анализируется такжк русский анархизм (Бакунин) и материализм (Чернышевский, Плеханов).

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład analityczny, wykład problemowy.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie pracy pisemnej na temat postaci filozofa rosyjskiego.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 55 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1.      Walicki A., Zarys myśli rosyjskiej, Kraków 2005.

2.      Łosski M., Historia filozofii rosyjskiej, Kęty 2000.

3.      Kiejzik L. (red.), Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, t. 1-2, Łódź 2001, 2002.

Literatura uzupełniająca

Зеньковский В.В., История русской философии, т. 1-2, Париж 1948б 1951.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-09-2016 12:42)