SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB5: Filozoficzno-teologiczne kontrowersje współczesnego chrześcijaństwa cz. I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB5: Filozoficzno-teologiczne kontrowersje współczesnego chrześcijaństwa cz. I
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FFTKWC-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Analiza logiczna argumentów przedstawianych przez strony najważniejszych sporów filozoficzno-teologicznych współczesnego chrześcijaństwa (w cz. I - rzymski katolicyzm, starokatolicyzm, prawosławie, luteranizm, kalwinizm)

Wymagania wstępne

Logika praktyczna

Zakres tematyczny

Spory rzymskokatolicko-starokatolickie:

1. Problem nieomylności papieża

2. Problem celibatu księży

3. Problem kapłaństwa kobiet

Spory katolicko-prawosławne:

1. Spór o filioque

2. Problem istnienia czyśćca

Spory katolicko-luterańskie:

1. Kontekstualny charakter teologii chrześcijańskiej - spór o justyfikacyjny układ odniesienia (Sola Scriptura czy także tradycja?)

2. Problem prymatu papieża i sukcesji apostolskiej

3 Problem zbawienia z wiary; pokuta i odpusty

4. Problem kultu maryjnego

5. Problem świętych relikwii i wizerunków

Spory z kalwinistami

1. Problem spowiedzi

2. Problem hostii

3. Problem „predestynacja a wolność człowieka”

Metody kształcenia

Dyskusja nad zajęciach

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Test końcowy

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Pismo Święte (dowolne tłumaczenie)

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994.

Literatura uzupełniająca

1.         Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Warszawa 1997.

2.         Craig S. Keener, Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, Warszawa 2000.

3.         Wincenty Granat, Dogmatyka katolicka, t. 1-9, Lublin 1959-1964.

4.         Wincenty Granat, Ku człowiekowi i Bogu w chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej, t. 1-2, Lublin 1972-1974.

5.         Wprowadzenie do zaganień teologicznych. Dogmatyka, Poznań - Warszawa - Lublin 1969.

6.         Religia. Encyklopedia PWN, t. 1-9.

7.         Andrzej Tokarczyk, Protestantyzm, Warszawa 1980.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 01:13)