SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Michał Bakunin wobec filozofii niemieckiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Michał Bakunin wobec filozofii niemieckiej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FMBWFN-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Prezentacja filozoficznych aspektów poglądów rosyjskiego anarchisty Michała Bakunina, zorientowana na wolność jednostki oraz jej relacje z „bytami abstrakcyjnymi” – państwem i religią (Bogiem).

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Niemiecka myśl dziewiętnastego wieku kształtująca poglądy filozoficzne Michała Bakunina. Wśród zaproszonych na zajęcia gości znajdą się: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ludwik Feuerbach, Karol Marks i Max Stirner.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, obecność, przygotowanie pracy pisemnej.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 55 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

A. Walicki, Zarys myśli rosyjskiej. Od Oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego, Kraków 2005.

A. Walicki, Osobowość a historia, Warszawa 1959.

A. Kamiński, Apostoł prawdy i miłości. Filozoficzna młodość Michaiła Bakunina, Wrocław 2004.

I. Berlin, Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003.

H. Temkinowa, Bakunin i antynomie wolności, Warszawa 1964.

M. Bakunin, Pisma wybrane, t. 1 i t. 2, Warszawa 1965.

J. Uglik, Michała Bakunina filozofia negacji, Warszawa 2007.

M. Chmieliński, Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, Kraków 2006.

R. Panasiuk, Lewica heglowska, Warszawa 1969.

M. Bakunin, Bóg i państwo, Poznań 2012.

R. Panasiuk, Hegel i Marks. Studia i szkice, Warszawa 1986.

R. Panasiuk, Feuerbach, Warszawa 1981.

Z. Kuderowicz, Wolność i historia. Studia o filozofii Hegla i jej losach, Warszawa 1981.

Literatura uzupełniająca

Artykuły wybrane z periodyków filozoficznych przez prowadzącego zajęcia. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-09-2016 16:14)