SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Komunikacja społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Komunikacja społeczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FKS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z teoretycznymi podstawami procesu komunikacji społecznej; zaznajomienie z psychologicznymi, socjologicznymi i kulturowymi uwarunkowaniami komunikowania się.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakres filozofii, podstaw socjologii i psychologii.

Zakres tematyczny

Natura procesu komunikowania a rozwój społeczny.

Komunikowanie interpersonalne. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Przyczyny zaburzeń komunikacji interpersonalnej. Typy komunikowania: komunikowanie informacyjne i komunikowanie perswazyjne. Komunikacja grupowa i publiczna. Bariery komunikacyjne.

System komunikowania masowego. Komunikacja w Internecie i społeczeństwo sieci. Komunikacja międzykulturowa. Kulturowe konteksty komunikacji.

Metody kształcenia

Dyskusja, dyskusja punktowana, praca w grupach, rozmowa nauczająca.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowych.

 

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. E.Griffin Podstawy komunikacji społecznej, Gdańsk 2003.
 2. R.Cialdini, Wywieranie wpływu na innych. Teoria i praktyka, Gdańsk 2001.
 3. B. Dobek-Ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999.
 4. B. Dobek-Ostrowska, Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Wrocław 2001.
 5. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.
 6. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005.
 7. E. T. Hall, Proksemika w kontekście krzyżowania się kultur (w) Ukryty wymiar, Warszawa.
 8. Z.Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.
 9. P.Thomson, Sposoby komunikacji interpersonalnej, Poznań 1998. N
 10. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Red.M. Hopfinger..Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. M.L.Knapp, J.A.Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000.
 2. D.G.Leathers, Komunikacja niewerbalna, Warszawa 2007.
 3. B. Adler, L.B.Rosenfeld, R.F.Proctor II, Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się, Poznań 2006.
 4. Z. Nęcki, Komunikowanie interpersonalne, Wrocław, 1992.
 5. S.P.Morreale, B.H.Spitzberg, J.K.Barge, Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, Warszawa 2007.
 6. Ch.E.Schaefer, T.F.DiGeronimo, Jak rozmawiać z dziećmi o bardzo ważnych sprawach, Poznań 2002.
 7. M. Król- Fijewska, Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa 2005.
 8. T. Witkowski, Psychomanipulacje, Wałbrzych 2000.             

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 17-09-2016 19:26)