SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA6: Logiczna analiza przekazu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA6: Logiczna analiza przekazu
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FLAP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność precyzyjnego sformułowania głoszonej tezy oraz logicznego jej uzasadnienia.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Streszczanie wybranych tekstów z różnych dziedzin. Prezentacja w formie tezy i uzasadnienia (z definicjami podstawowych pojęć).

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza tekstu, prezentacja.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Streszczenie tekstu. Prezentacja tezy z uzasadnieniem.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 25 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 25 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

1. Z. Ziembiński, Logika praktyczna.

2. B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki.

Literatura uzupełniająca

1. M. Tokarz, Elementy pragmatyki logicznej.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 21-09-2016 15:53)