SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Umiejętności interdyscyplinarne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Umiejętności interdyscyplinarne
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-um.int.-N16
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 16
(w tym jako e-learning)
1,07
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowym zakresem pojęciowym, umiejętności interdyscyplinarne

Wymagania wstępne

Nabycie  przez  studenta  wiedzy  z  zakresu: umiejętności interdyscyplinarne

Zakres tematyczny

Pośrednictwo w obrobcie nieruchomościami. Zarżądzanie nieruchomościami. Podstawy markietengu 

Metody kształcenia

Wykład klasyczny z elementami interaktywnymi

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo oraz wykazanie się niezbędnym minimum wiedzy i umiejętności z merytorycznego zakresu przedmiotu.

Literatura podstawowa

brak 

Literatura uzupełniająca

Brak

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 06:38)