SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wychowanie fizyczne specjalne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wychowanie fizyczne specjalne
Kod przedmiotu 16.1-WF-WFS
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Dalecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie studenta w teoretyczne, metodyczne i praktyczne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami sensorycznymi, upośledzeniem umysłowym oraz dysfunkcją narządu ruchu na różnych etapach edukacyjnych. Zapoznanie z istotą typowych postaci odchyleń od normy, z którymi spotkać się może w pracy pedagogicznej oraz z metodyką i doborem materiału nauczania WF z uwzględnieniem przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń. Uwrażliwienie i nauka wykorzystania momentów integracyjnych i rehabilitacyjnych w wychowaniu fizycznym w szkole na poszczególnych etapach edukacyjnych. Wprowadzenie studentów w istotę niepełnosprawności w naturalnym środowisku uczniów (organizacja imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnością).

Wymagania wstępne

Znajomość metodyki wychowania fizycznego i podstawowych treści pedagogiki.

Zakres tematyczny

Bezpieczeństwo zajęć w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych. Podstawowe zagadnienia z oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, surdopedagogiki oraz dysfunkcji narządu ruchu. Zajęcia ruchowe w grupach dysfunkcyjnych i integracyjnych – treści, metody, formy i środki. Teoria i metodyka wychowania fizycznego osób z dysfunkcjami narządu ruchu, osób z dysfunkcjami sensorycznymi, osób z upośledzeniem umysłowym, osób niedostosowanych społecznie. Terapia ruchem w rzadkich zespołach zaburzeń rozwojowych (Autyzm, Zespół Aspergera, itd.). Specyfika wybranych dyscyplin w sporcie osób niepełnosprawnych. Pomiar i ocena możliwości funkcjonalnych osób ze specjalnymi potrzebami (metody diagnostyczno - ewaluacyjne). Zaopatrzenie medyczne i sprzęt sportowy w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Udział w zajęciach wychowania fizycznego lub zajęciach sportowych w naturalnym środowisku ucznia z niepełnosprawnością.

Metody kształcenia

Metoda poglądowa, dyskusja problemowa, metoda sytuacyjna, praca w grupach - przygotowanie projektów grupowych, metoda projektu – projekt indywidualnych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest:
- zaliczenie testu egzaminacyjny z progami punktowymi,
- prezentacja multimedialna,
- organizacja min. 3 wybranych imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnością,
- aktywny udział we wszystkich zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Bogdanowicz M. , Kisiel B. , Przasnyska M. (1994) Metoda Weroniki Sherborne w terapii
  i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP Warszawa.
 2. Brzeźiński W. (1990) Wychowanie fizyczne specjalne - Część I. Skrypt Uniwersytetu Szczecińskiego.
 3. Brzeźiński W. (1990) Wychowanie fizyczne specjalne - Część II - Rewalidacja dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo. Skrypt US.
 4. Doroszewska M. (1981) Pedagogika specjalna - T. I i II . Wrocław.
 5. Maszczak T. (1990) Wychowanie fizyczne i sport dzieci specjalnej troski. Skrypt AWF Warszawa.
 6. Maszczak T. (1991) Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci upośledzonych umysłowo. Warsztaty badawcze AWF Warszawa.
 7. Damentko M. (1990) Stan fizyczny wychowanków zakłada poprawczych w Polsce. Warsztaty badawcze AWF Warszawa.
 8. Marchewka A. (1999) Wychowanie fizyczne specjalne. Skrypt AWF w Krakowie
 9. Sherborne V. (1997) Ruch rozwijający dla dzieci. PWN, Warszawa
 10. Sękowska Z. (1998) Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo WSPS Warszawa
 11. Brzeziński W., Jędruch E. (1999) Wychowanie fizyczne specjalne, część III. Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego.
 12. Gawlik K., Walaszczyk A. (2002) Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych. AWF Katowice
 13. Zwierzchowska A., Gawlik K. (2005) Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży niesłyszącej
  i słabosłyszącej. Skrypt AWF Katowice.
 14. Gawlik K., Zwierzchowska A. (2004) Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Skrypt AWF Katowice.
 15. Gawlik K., Zwierzchowska A.(2004) Wychowanie fizyczne niewidomych i słabo widzących. AWF Katowice.
 16. Dziedzic J. (1996) Kultura fizyczna osób niepełnosprawnych. Psychopedagogiczne i medyczna studium terminologiczne. Skrypty AWF Poznań, nr 118.
 17. Bolach E. (1994) Zespołowe gry sportowe jako sposób doskonalenia systemu kompensacyjnego inwalidów narządu wzroku. Studia i monografie AWF Wrocław, 38.
 18. Witkowski D., Nowicki Paweł (1998) Piłka nożna dla osób niewidomych i niedowidzących-nowa forma rehabilitacji. Postępy Rehabilitacji z.4,s.145-151.
 19. Olimpiady Specjalne Polska: http://www.olimpiadyspecjalne.pl
 20. Sobiecka J. Rola sportu w procesie kompleksowej rehabilitacji polskich uczestników Igrzysk Paraolimpijskich. Studia i Monografie Nr 9 AWF, Kraków 2000
 21. Kowalik S. (2009) Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością: dostosowana aktywność ruchowa

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 22-09-2016 09:12)