SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - przedmiot do wyboru - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - przedmiot do wyboru
Kod przedmiotu 05.1-WP-WF-MPO-W
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Wychowanie fizyczne.
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Szczęsna-Szeib
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie i adekwatne, refleksyjne zastosowanie metod i form pracy opiekuńczo-wychowawczej. Rozwijanie umiejętności przygotowania dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej (scenariusze zajęć). Uświadomienie indywidualnych zasobów i ograniczeń w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki i psychologii ogólnej

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do pracy z grupą: ustalenie kontraktu grupowego. Zasady funkcjonowania grup, zasady integracji grupy, dynamika rozwoju grupy. Podstawowe problemy komunikacji w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Bariery komunikacyjne i ich znaczenie w procesie wychowania. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych. Agresja-asertywność –uległość w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Wykorzystanie zachowań asertywnych w relacjach wychowawczych. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o relacje w grupie. Wzmacnianie poczucia własnej wartości. Dokumentacja w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Samodzielna realizacja zajęć wychowawczych według przygotowanych scenariuszy.

Metody kształcenia

Praca w grupach, gry dydaktyczne, inscenizacje, gry symulacyjne, praca z książką, metody ekspresyjne, dyskusja, burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną na podstawie samodzielnie przygotowanych scenariuszy zajęć wychowawczych na różnych etapach edukacyjnych (kryteria oceny: formułowanie adekwatnych celów zajęć, dobór odpowiednich do tematu metod i form pracy, innowacyjność, twórczość), hospitacji samodzielnie realizowanych zajęć wychowawczych w wyznaczonej grupie (kryteria oceny: adekwatność doboru metod i form pracy z grupą przemienność aktywności, tempa pracy, form organizacyjnych, realizacja postawionych celów, zastosowanie założeń etycznych w pracy

Literatura podstawowa

  1. Gajewska G. Pedagogika opiekuńcza i jej metodyka. Wybrane zagadnienia teorii, metodyki i praktyki opiekuńczo-wychowawczej. Zielona Góra 2004
  2. Gajewska G., Doliński A. Teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga. Zielona Góra 2007
  3. Kamińska U. Metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej. Katowice 2002
  4. Vopel K.W. Poradnik dla prowadzących grupy. Wyd. Jedność Kielce1999

Literatura uzupełniająca

  1. Gajewska G., Doliński A., Szczęsna A. Teoretyczno-metodyczne aspekty zajęć wychowawczych z dziećmi i młodzieżą T.1-12 Zielona Góra, 2002-2011
  2. Diemut H. Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji. Kielce; 2002
  3. Król – Fijewska M. Stanowczo, łagodnie, bez lęku, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Jarosław Wagner (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 16:13)