SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Psychologia piętna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Psychologia piętna
Kod przedmiotu 14.4-WH-CiDFP-MFPPi
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Coaching i doradztwo filozoficzne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Jerzy Herberger
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapewnienie podstawowych informacji dotyczących specyfiki  zachowania człowieka w sytuacjach trudnych i traumatycznych , a także dostarczenie informacji użytecznych praktycznie na użytek interpretacji zachowania w kontekście coachingu filozoficznego.

Wymagania wstępne

Znajomość podstaw psychologii ogólnej zweryfikowana repetytorium wstępnym.

Zakres tematyczny

Uraz emocjonalny( trauma psychiczna ) jako naczelna kategoria interpretacyjna piętna w psychologii. Psychologia piętna z punktu widzenia behawioryzmu ( skutki wzmacniania negatywnego), psychoanalizy( traumatyczne doświadczenia wczesnego dzieciństwa) , psychologii humanistycznej(zahamowanie rozwoju osobowego) , psychologii kognitywnej ( destrukcyjne schematy poznawcze) , psychologii pozytywnej ( niedobory cnót naczelnych).Szczegółowe teorie piętna: naznaczenia , kozła ofiarnego , stereotypów. Kryzys a cierpienie : poglądy A .Antonovskiego , H.Caplana , V.Frankla , A.Kępińskiego. Typowe obszary stygmatyzacji : schizofrenia , lobbing ,przemoc , uzależnienia , B zjawisko odpowiedzialności zbiorowej. Następstwa piętna :PTSD , nerwica , wyuczona bezradność. Piętno w dobie ponowoczesności. Strategie zwalczania piętna : psychoterapia , interwencja kryzysowa , prewencja zdrowia.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład  konwersatoryjny,  działania praktyczne  .

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywnego udziału w dyskusjach i wykazania się w umiejętnościami praktycznymi; napisanie końcowej pracy, świadczącej o nabyciu i stosowaniu tych umiejętności.

Literatura podstawowa

1 . Janet Herman , Przemoc .Uraz psychiczny i powrót do równowagi , GWP, Gdańsk 1999.

2. Heatherton T., Kleck R., Hebl M., Hull M., “Psychologia piętna”, PWN, Warszawa, 2007

3 . Beverly James , Leczenie dzieci po urazach psychicznych , Parpa, Warszawa 2003.

4 . Barbara Okun , Skuteczna pomoc psychologiczna , Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2002.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Robert Meyer , Psychopatologia , GWP, Gdańsk 2003.

2.      Irena Pospiszyl , Patologie społeczne , PWN, Warszawa 2005.

3.      Helena Sękowa ( red.), Psychologia kliniczna , PWN, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-09-2016 13:35)