SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB5: Wybrane problemy filozoficzne w dialogach Platona - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB5: Wybrane problemy filozoficzne w dialogach Platona
Kod przedmiotu 08.1-WH-FilozP-FWPFDP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wybranymi problemami filozoficznymi podejmowanymi w dziełach Platona.

Wymagania wstępne

zaliczony kurs historii filozofii lub historii filozofii starożytnej

Zakres tematyczny

Lektura i dyskusja nad tekstem wybranych dialogów Platona, w których podjęte zostały uniwersalne problemy
metafizyczne, teoriopoznawcze, kosmologiczne, etyczne, filozoficzno-polityczne, filozoficzno-religijne, które
skonfrontowane zostaną ze współczesnymi opracowaniami i analizami Platonizmu.

Metody kształcenia

seminarium, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

napisanie/prezentacja eseju; test końcowy

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 30 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

Fragmenty wybranych dialogów Platona (m. in.: Eutyfron, Hippiasz mniejszy, Gorgiasz, Fedon, Fajdros, Państwo, Teajtet, Sofista, Timajos), dostępne w wielu wydaniach i przekładach.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 16-09-2016 21:09)